EBI 41/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 18.08 – 22.08.2014 Spółka nabyła, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A., 30.095 (trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych po średniej cenie 1,85 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 55.913,44 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 41/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

EBI 40/2014 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie Programu Skupu akcji własnych, działając zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2006/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.U.EU.L.03.336.33) informuje, iż Spółka, z uwagi na niską płynność akcji, realizując I transzę skupu począwszy od dnia 18 sierpnia 2014 roku (poniedziałek) planuje skorzystać z możliwości nabywania akcji własnych w liczbie większej niż 25%, lecz nie większej niż 50% średniego dziennego wolumenu akcji Spółki w czerwcu 2014 roku, który wynosił 12 038,6 sztuk akcji.

Jednocześnie Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w ramach wykonywania Transzy I Programu Skupu akcje nabywane będą za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 40/2014 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych

EBI 38/2014 Rozliczenie dotacji unijnej

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 r. otrzymał z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw informację pokontrolną o wyniku przeprowadzonej przez Regionalną Instytucję Finansującą (RIF) kontroli realizacji umowy o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wdrożenie w IMS S.A. systemu B2B automatyzującego procesy z zakresu marketingu sensorycznego”. O pozyskaniu tego dofinansowania Spółka informowała raportem nr 46/2013 z dnia 25 września 2013 r. Przeprowadzona kontrola RIF nie wykazała żadnych zastrzeżeń. Pozytywny wynik kontroli pozwala na ostateczne rozliczenie w/w Projektu i otrzymanie maksymalnego poziomu dofinansowania. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 856 tys. PLN a w/w maksymalny poziom dofinansowania to 599 tys. PLN (536 tys. zł z tych środków finansowych Spółka już otrzymała w ramach zaliczek). Celem wdrożenia Projektu było dodatkowe podniesienie efektywności w kluczowych, abonamentowych segmentach działalności Spółki, co w istotny sposób powinno przełożyć się na osiągane wyniki finansowe przez Grupę IMS.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 38/2014 Rozliczenie dotacji unijnej

EBI 37/2014 Nowy program skupu akcji własnych

W nawiązaniu do Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu:

  •  uchwałę nr 1 Zarządu Internet Media Services S.A. z dnia 31 lipca br. uchylającą dotychczas obowiązujący program skupu akcji własnych;
  •  uchwałę nr 2 Zarządu Internet Media Services S.A. z dnia 31 lipca br. ws. przyjęcia nowego programu skupu akcji własnych oraz realizacji I transzy skupu akcji w tym programie.

Nowy program skupu akcji daje możliwość nabywania akcji poprzez zawieranie transakcji na rynku w drodze składania zleceń maklerskich, w szczególności za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Nabyte w ramach nowego programu akcje zostaną umorzone, tak jak umorzone zostaną dotychczas nabyte (w czerwcu br.) 188 034 akcje.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 37/2014 Nowy program skupu akcji własnych

Załącznik nr 1 – Uchwała zarządu

EBI 36/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2014 r. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. otrzymała podpisane zlecenie od wiodącego producenta i dystrybutora napoi alkoholowych na realizację eventu reklamowo – promocyjnego kilku marek tego producenta. W/w reklama i promocja zrealizowana zostanie w lipcu br., wartość przychodów z tego tytułu wyniesie ok. 350 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 36/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

EBI 35/2014 Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 11 lipca br. złożony został w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny oraz wniosek o jego zatwierdzenie w związku z dopuszczeniem akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G i H do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym GPW). O planach związanych z przeniesieniem notowań z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek regulowany Spółka informowała w raportach okresowych. W związku z przeniesieniem, nie jest planowana emisja nowych akcji ani przeprowadzenie oferty sprzedaży akcji już istniejących.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 35/2014 Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego

EBI 34/2014 Objęcie akcji w ramach programów motywacyjnych

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 2 lipca 2014 r. osoby uprawnione na mocy Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 zatwierdzonego przez NWZA Internet Media Services SA z dnia 4 stycznia 2011 roku (tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 4 NWZA Internet Media Services SA z dnia 9.01.2013 r.) oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2013 – 2015, zatwierdzonego przez NWZA Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku (tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 19 ZWZ Internet Media Services SA z dnia 10.06.2013 r.) objęły łącznie 625 300 akcji serii F3 i H. W ramach Programu Motywacyjnego obowiązującego na lata 2011 – 2013, za 2013 rok beneficjenci Programu I objęli 320 300 sztuk akcji serii F3, w tym 305 300 akcji objęli Członkowie Zarządu IMS S.A., a 15 000 akcji objął menedżer IMS S.A. odpowiedzialny za jeden z segmentów sprzedażowych. W ramach Programu Motywacyjnego II, za 2013 rok, beneficjenci objęli łącznie 305 000 akcji serii H, z czego jeden z Członków Zarządu IMS S.A. nieuczestniczący w Programie I objął 130 000 sztuk akcji serii H, dwóch Członków Zarządu Tech Cave Sp. z o.o. objęło łącznie 58 000 akcji serii H, trzynaścioro pracowników i współpracownikom IMS S.A. oraz dwóch pracowników i współpracowników Tech Cave objęło łącznie 117 000 akcji serii H. Cena emisyjna akcji serii F3 i H, zgodnie z regulaminami obu programów motywacyjnych, wyniosła 0,02 zł za 1 akcję. Beneficjenci objęli wszystkie akcje zaoferowane do objęcia w listach realizacyjnych. Koszty związane z emisją akcji nie wystąpiły. W wyniku emisji i objęcia akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Internet Media Services S.A. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 677.803,84 zł a łączna liczba akcji 33.890.192. Objęte akcje serii F3 i H stanowią łącznie 1,88% kapitału zakładowego przed podwyższeniem.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5a) w związku z §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 34/2014 Objęcie akcji w ramach programów motywacyjnych

EBI 33/2014 Podsumowanie I transzy skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportu nr 21/2014 z dnia 29 maja br. oraz raportów nr: 29/2014 z 23 czerwca br. i 30/2014 z 26 czerwca br. Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w I transzy skupu akcji własnych Spółka nabyła od Akcjonariuszy łącznie 188 034 akcje za kwotę 423 076,50 zł. Akcje nabyte zostały celem umorzenia. Opłaty notarialne związane z podpisanymi umowami kupna – sprzedaży wyniosły 720 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 33/2014 Podsumowanie I transzy skupu akcji własnych

EBI 32/2014 Rejestracja zmian statutu Internet Media Services SA

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmiany w statucie Spółki – zmianie uległ §13 ust. 4 i przyjęty został tekst jednolity statutu. W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity statutu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 32/2014 Rejestracja zmian statutu Internet Media Services SA

Statut Spółki tekst jednolity

EBI 31/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. otrzymała zamówienie od wiodącego producenta i dystrybutora napoi alkoholowych na realizację eventu promocyjnego. Event zrealizowany zostanie w najbliższy weekend, wartość przychodów z jego tytułu wyniesie ok. 114 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 31/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.