EBI 32/2014 Rejestracja zmian statutu Internet Media Services SA

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmiany w statucie Spółki – zmianie uległ §13 ust. 4 i przyjęty został tekst jednolity statutu. W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity statutu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 32/2014 Rejestracja zmian statutu Internet Media Services SA

Statut Spółki tekst jednolity

Recommended Posts