SEGMENTY

Podstawowym segmentowym układem sprawozdawczym przyjętym przez Grupę IMS jest układ według segmentów branżowych. Organizacja i zarządzanie Grupy odbywa się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych usług.

Działalność Grupy mieści się w pięciu podstawowych segmentach:

– Abonamenty audio i wideo;

– Abonamenty aroma

– Usługi reklamowe audio;

– Digital Signage;

– Eventy.

Dokonując klasyfikacji segmentów operacyjnych w Grupie kierowano się zasadą, że segment operacyjny jest częścią składową jednostki:

  1. która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki);
  2. której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu;
  3. w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

Sprawozdawczość segmentów operacyjnych na poziomie Grupy jest spójna z raportowaniem wewnętrznym na potrzeby Zarządu IMS S.A. i Kierownictwa poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy. Zarząd IMS S.A. monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów oraz oceny skutków wyników działalności.

Informacje dotyczące skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz rentowności poszczególnych segmentów przed eliminacjami konsolidacyjnymi (w tys. PLN)31.12.2018 r.31.12.2017 r.31.12.2016 r.
przychody ze sprzedaży przed eliminacjami konsolidacyjnymirentowność segmentuprzychody ze sprzedaży przed eliminacjami konsolidacyjnymirentowność segmentuprzychody ze sprzedaży przed eliminacjami konsolidacyjnymirentowność segmentu
Abonamenty audio i wideo21 85255%19 88257%18 73956%
Abonamenty aroma7 25559%6 33649%5 56646%
Usługi reklamowe audio i wideo18 57068%15 19966%7 41774%
Systemy Digital Signage5 10636%4 98743%9 70051%
Eventy2 70730%3 92939%3 03140%
Pozostała sprzedaż (w tym sprzedaż towarów i materiałów oraz zmiana stanu produktów)3 81831%3 19120%4 47814%
RAZEM59 30855%53 52454%48 93152%

DLACZEGO IMS?

15+ lat

doświadczenia

20 000+ lokalizacji

z usługą IMS

4 300+ ekranów

Digital Signage

298+ topowych

Galerii Handlowych

24+ rynki

zagraniczne

Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji