Strategia rozwoju Grupy

  • Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy IMS opiera się na realizacji wzrostu wartości poprzez:
  1. Wzrost organiczny;
  2. Akwizycje innych podmiotów;
  3. Rozwijanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów,

przy uwzględnieniu polityki ESG szeroko opisanej TUTAJ.

  • Wzrost organiczny

Wzrost liczby lokalizacji abonamentowych audio, wideo i aroma obsługiwanych przez Grupę

Usługi abonamentowe oferowane przez Grupę są stale zmieniane i udoskonalane, aby sprostać zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom rynku i klienta. Od początku działalności Grupa bazuje na usługach abonamentowych, których celem jest zbudowanie pozytywnej atmosfery miejsca sprzedaży poprzez wykorzystanie zmysłów. Modyfikacje następują także w obszarze strategii sprzedaży usług. Elementami zmieniającymi się jest polityka cenowa, sposoby argumentacji handlowej czy też dywersyfikacja usług w celu lepszego dopasowania do oczekiwań rynku.

Grupa IMS jest liderem rynku marketingu sensorycznego w Polsce, coraz skuteczniej również rozwija swoje usługi w innych krajach. Na 31 marca 2024 roku Grupa dostarczała swoje usługi do 35.264 lokalizacji abonamentowych na terenie Polski i poza granicami (lokalizacja = pojedyncze urządzenie audio, wideo lub aromabox, za które pobierana jest opłata abonamentowa; jeżeli za urządzenie pobierana jest więcej niż jedna opłata abonamentowa, wówczas liczba lokalizacji odpowiada liczbie opłat abonamentowych). Usługi abonamentowe oparte są w większości o długoterminowe, kilkuletnie kontrakty. Przychody abonamentowe stanowią rokrocznie co najmniej ok. 50% przychodów Grupy (za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2023 r. stanowiły 52,6% wszystkich przychodów). 

      Pozyskanie nowych segmentów rynku

Grupa ciągle poszukuje nowych rynków zbytu dla swoich usług. W roku 2024 i dalszych latach działalności, Grupa IMS rozwijać będzie dotychczasowy kierunek rozwoju polegający na implementacji usług z branży sensorycznej u swoich klientów. Rozwój polegający na implementacji kolejnych usług u klientów pozyskanych w poprzednich latach, to ciągle jeden z najważniejszych elementów strategii rozwoju. Należy jednak podkreślić, że ostatnie lata działań spółek Grupy IMS polegające na poszukiwaniu możliwości rozwoju usług w nowych kanałach dystrybucji wskazały ciekawe i obiecujące kierunki rozwoju. Do takich kierunków należy bankowość, rozwijana silnie w poprzednich latach, w której usługa audio, aroma i Digital Signage buduje właściwą atmosferę wizyty potencjalnego odbiorcy usług bankowych. Badania neuromarketingowe przeprowadzone przez IMS w jednej z sieci bankowych, potwierdzają sens inwestowania w ten rynek. Grupa rozpoczęła i będzie kontynuować proces pozyskiwania klientów z branży FMCG, bo mimo tego, że jest kluczowym graczem w tej branży, kilka bardzo kluczowych sieci nadal nie jest objętych naszymi usługami. Rok 2023, podobnie jak rok 2022, to rozwój operacji także w kanale stacji benzynowych.

  • Akwizycje

Strategia rozwoju Grupy, której celem jest konsolidacja rynku i zdobycie pozycji lidera marketingu sensorycznego w Europie, zakłada akwizycje podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Celem Grupy jest poszukiwanie jedynie rentownych podmiotów o dużych perspektywach wzrostu, których przejęcie pozwoli na wzrost wartości Grupy IMS. Emitent koncentruje się obecnie głównie na podmiotach o identycznym lub bardzo podobnym do spółek z Grupy IMS modelu biznesowym oraz na podmiotach istotnie uzupełniających dotychczasową ofertę Grupy Kapitałowej IMS. Przykładami takich akwizycji jest przejęta w październiku 2018 roku APR Sp. z o.o. oraz przejęta w czerwcu 2021 roku spółka Audio Marketing Sp. z o.o.

  • Rozwijanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów

Grupa IMS stale pracuje nad nowymi produktami, które są rozszerzeniem i dopełnieniem aktualnej oferty dla obsługiwanych przez nią klientów oraz umożliwiających dotarcie do nowych obszarów rynku.

Przykładem takich działań są:

  • projekt budowy własnych baz muzycznych i ich komercjalizacji na wielu, niewystępujących w Grupie Kapitałowej IMS, polach eksploatacji. Jest to strategiczny i najważniejszy projekt realizowany przez Grupę IMS. Potencjał rynku związany z wykorzystaniem własnych bibliotek muzycznych jest ogromny i daleko wykraczający poza potencjał dotychczasowych usług oferowanych przez Grupę.
  • projekt Aroma Next Generation, celem którego jest stworzenie nowoczesnego urządzenia aromamarketingowego możliwego do zastosowania w przestrzeniach komercyjnych, które zastąpi dotychczas stosowane rozwiązania i da Grupie IMS możliwość szybszego i międzynarodowego rozwoju. Własny dyfuzor zapachów będzie wykorzystywany w trakcie świadczenia usług z zakresu marketingu sensorycznego. Realizacja tego projektu będzie miała istotny wpływ na osiągnięcie założonych głównych celów strategicznych rozwoju działalności Grupy IMS w zakresie m.in. wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przede wszystkim na rynku zagranicznym, a także umocnieniu marki IMS jako podmiotu oferującego wysokiej jakości usługi z zakresu marketingu sensorycznego. To z kolei pozwoli Grupie IMS na dalszą ekspansję na rynku, tj. zwiększenie lokalizacji, w których te usługi są oferowane i dalszy rozwój Grupy.

DLACZEGO IMS?

15+ lat

doświadczenia

20 000+ lokalizacji

z usługą IMS

4 300+ ekranów

Digital Signage

298+ topowych

Galerii Handlowych

24+ rynki

zagraniczne

Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji