EBI 61/2014 Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G i H

Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G i H.

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 17 października br. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1166/2014 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G i H Spółki.

EBI 60/2014 Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Zarząd Internet Media Services S.A. informuję, że w dniu 17 października br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks nr 1 z dnia 17.10.2014 r. do prospektu emisyjnego Internet Media Services S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 03.10.2014 roku. Aneks dostępny jest na stronie Emitenta www.ims.fm oraz na stronie Firmy Inwestycyjnej www.bossa.pl

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 60/2014 Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

EBI 59/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 16 października 2014 r. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. otrzymała podpisaną umowę od dużego dystrybutora znanych marek odzieżowych na realizację działań promocyjno – ambientowych w jednej z galerii handlowych w Polsce. W/w działania będą miały miejsce w listopadzie 2014 r., wartość przychodów z ich tytułu wyniesie ok. 170 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 59/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

EBI 58/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 06.10 – 10.10.2014 Spółka nabyła, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A., 16.000 (szesnaście tysięcy) akcji własnych po średniej cenie 2,26 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 36.228,73 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 58/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

EBI 57/2014 Złożenie do GPW S.A. wniosków o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 10 października br. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wnioski, wraz z niezbędnymi załącznikami i innymi wymaganymi dokumentami, o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G oraz H. Na dzień pierwszego notowania Spółka zaproponowała 20 października br.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 57/2014 Złożenie do GPW S.A. wniosków o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym

EBI 56/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 8 października 2014 r. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. otrzymała zaakceptowane zlecenie od wiodącego producenta i dystrybutora napoi alkoholowych na realizację działań reklamowo – promocyjnych dotyczących jednej z marek tego producenta. W/w działania będą miały miejsce w IV kw. 2014 r. oraz w I półroczu 2015 r., łączna wartość przychodów z ich tytułu wyniesie ok. 213 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 56/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

EBI 55/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 7 października 2014 r. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. otrzymała zaakceptowane zlecenie od wiodącego producenta i dystrybutora napoi alkoholowych na realizację cyklu wysokiej rangi zawodów barmańskich będących częścią ich światowej edycji. W/w zlecenie zrealizowane zostanie w okresie październik 2014 r. – czerwiec 2015 r., łączna wartość przychodów z jego tytułu wyniesie ok. 176 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 55/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

EBI 54/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 29.09 – 03.10.2014 Spółka nabyła, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A., 12.306 (dwanaście tysięcy trzysta sześć) akcji własnych po średniej cenie 2,29 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 28 249,55 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 54/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

EBI 53/2014 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzowu Finansowego

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 3 października br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G oraz H.

W poniedziałek 6 października br., zgodnie z art. 47 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego pismo o udostępnieniu prospektu do publicznej wiadomości od dnia 7 października br. na stronie korporacyjnej Emitenta: www.ims.fm oraz na stronie firmy inwestycyjnej – Domu Maklerskiego BOŚ SA: www.bossa.pl.

Zarząd Spółki będzie dążył do przeniesienia notowań na rynek regulowany w możliwie najkrótszym terminie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

EBI 53/2014 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzowu Finansowego

EBI 52/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 3 października 2014 r. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. otrzymała zaakceptowane zlecenie od wiodącego producenta i dystrybutora napoi alkoholowych na realizację działań reklamowo – promocyjnych dotyczących jednej z marek tego producenta. W/w działania będą miały miejsce w IV kw. 2014 r. oraz w I półroczu 2015 r., łączna wartość przychodów z ich tytułu wyniesie ok. 177 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 52/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.