EBI 53/2014 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzowu Finansowego

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 3 października br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G oraz H.

W poniedziałek 6 października br., zgodnie z art. 47 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego pismo o udostępnieniu prospektu do publicznej wiadomości od dnia 7 października br. na stronie korporacyjnej Emitenta: www.ims.fm oraz na stronie firmy inwestycyjnej – Domu Maklerskiego BOŚ SA: www.bossa.pl.

Zarząd Spółki będzie dążył do przeniesienia notowań na rynek regulowany w możliwie najkrótszym terminie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

EBI 53/2014 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzowu Finansowego

Recommended Posts