EBI 34/2014 Objęcie akcji w ramach programów motywacyjnych

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 2 lipca 2014 r. osoby uprawnione na mocy Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 zatwierdzonego przez NWZA Internet Media Services SA z dnia 4 stycznia 2011 roku (tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 4 NWZA Internet Media Services SA z dnia 9.01.2013 r.) oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2013 – 2015, zatwierdzonego przez NWZA Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku (tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 19 ZWZ Internet Media Services SA z dnia 10.06.2013 r.) objęły łącznie 625 300 akcji serii F3 i H. W ramach Programu Motywacyjnego obowiązującego na lata 2011 – 2013, za 2013 rok beneficjenci Programu I objęli 320 300 sztuk akcji serii F3, w tym 305 300 akcji objęli Członkowie Zarządu IMS S.A., a 15 000 akcji objął menedżer IMS S.A. odpowiedzialny za jeden z segmentów sprzedażowych. W ramach Programu Motywacyjnego II, za 2013 rok, beneficjenci objęli łącznie 305 000 akcji serii H, z czego jeden z Członków Zarządu IMS S.A. nieuczestniczący w Programie I objął 130 000 sztuk akcji serii H, dwóch Członków Zarządu Tech Cave Sp. z o.o. objęło łącznie 58 000 akcji serii H, trzynaścioro pracowników i współpracownikom IMS S.A. oraz dwóch pracowników i współpracowników Tech Cave objęło łącznie 117 000 akcji serii H. Cena emisyjna akcji serii F3 i H, zgodnie z regulaminami obu programów motywacyjnych, wyniosła 0,02 zł za 1 akcję. Beneficjenci objęli wszystkie akcje zaoferowane do objęcia w listach realizacyjnych. Koszty związane z emisją akcji nie wystąpiły. W wyniku emisji i objęcia akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Internet Media Services S.A. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 677.803,84 zł a łączna liczba akcji 33.890.192. Objęte akcje serii F3 i H stanowią łącznie 1,88% kapitału zakładowego przed podwyższeniem.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5a) w związku z §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 34/2014 Objęcie akcji w ramach programów motywacyjnych

Recommended Posts