EBI 21/2014 Dokumenty i harmonogram I transzy skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportów nr 7/2014 z dnia 6 marca br. oraz nr 20/2014 z dnia 26 maja br. Zarząd Internet Media Services S.A. przekazuje w załączeniu:

  •  Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji wraz z harmonogramem realizacji I transzy skupu
  •  Wzór formularza oferty sprzedaży akcji
  •  Wzór umowy kupna – sprzedaży akcji.

Formularz oferty sprzedaży akcji w wersji edytowalnej dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.ims.fm w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 21/2014 Dokumenty i harmonogram I transzy skupu akcji własnych

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Załącznik nr 1 Formularz oferty sprzedaży akcji

Załącznik nr 2 Umowa kupna sprzedaży

EBI 20/2014 Ustalenie ceny skupu akcji w I transzy

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2014 r. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki ustaliły cenę skupu akcji w I transzy w wysokości 2,25 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję. Skup akcji realizowany będzie na mocy uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 lutego br. oraz zgodnie z Programem Skupu opublikowanym raportem bieżącym nr 7/2014 z dnia 6 marca br. Ustalając cenę skupu Zarząd i Rada Nadzorcza brały pod uwagę wyniki Grupy IMS za 2013 rok oraz aktualną wycenę Spółki w odniesieniu do benchmarków rynkowych. W I transzy skupem objętych zostanie do 195 000 akcji Internet Media Services S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 20/2014 Ustalenie ceny skupu akcji w I transzy

ESPI 9/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 21 maja 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowym i od Członka Zarządu Spółki.
Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży 100 000 sztuk akcji Internet Media Services S.A. po cenie 1,20 PLN w dniu 16.05.2014 r., w trybie transakcji zawartych na podstawie umów cywilno-prawnych poza Alternatywnym Systemem Obrotu.

EBI 18/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2014 r. otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu w dniu 07.05.2014 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wartości 665.297,84 zł. Kapitał zakładowy podwyższony został o 79 856 akcji serii G, którymi Spółka zapłaci za 73% nabytych w dniu 31.03.2014 r. udziałów w Entertainment Group Sp. z o.o. O przejęciu Entertainment Group Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2014 z 31 marca br.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 18/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

EBI 16/2014 Zawarcie istotnej umowy abonamentowej

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 12 maja br. Spółka otrzymała podpisaną umowę ze znaną marką sportową, na dostawę usług abonamentowych audio w sklepach tej firmy na terenie Polski. W ramach umowy IMS S.A. będzie dostarczała dedykowany program muzyczny. Umowa została zawarta na 3 lata, przychody z tytułu umowy w okresie jej trwania wyniosą blisko 300 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 16/2014 Zawarcie istotnej umowy abonamentowej

EBI 15/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 4 czerwca 2014 r.

Zarząd Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz sprawozdanie z działałności Rady Nadzorczej w 2013 roku.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że: – Uchwała nr 8 w sprawie podziału zysku netto za 2013 r. zawiera propozycję wypłaty dywidendy w wys. 1 327 tys. PLN, tj. 4 grosze/akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku netto w kwocie 1 375 tys. PLN na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Dzień dywidendy został określony na 12 czerwca 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2014 roku; – Uchwała nr 21 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki, natomiast Uchwała nr 22 – tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 2) i pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 15/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 4 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Wzór pełnomocnictwa

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013

ESPI 8/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 4 czerwca 2014 r.

Zarząd Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 czerwca 2014 roku Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że:

  • Uchwała nr 8 w sprawie podziału zysku netto za 2013 r. zawiera propozycję wypłaty dywidendy w wys. 1 327 tys. PLN, tj. 4 grosze/akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku netto w kwocie 1 375 tys. PLN na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Dzień dywidendy został określony na 12 czerwca 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2014 roku;
  • Uchwała nr 21 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki, natomiast Uchwała nr 22 – tekst jednolity Statutu.

ESPI 8/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 4 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Wzór pełnomocnictwa

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej