ESPI 8/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 4 czerwca 2014 r.

Zarząd Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 czerwca 2014 roku Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że:

  • Uchwała nr 8 w sprawie podziału zysku netto za 2013 r. zawiera propozycję wypłaty dywidendy w wys. 1 327 tys. PLN, tj. 4 grosze/akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku netto w kwocie 1 375 tys. PLN na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Dzień dywidendy został określony na 12 czerwca 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2014 roku;
  • Uchwała nr 21 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki, natomiast Uchwała nr 22 – tekst jednolity Statutu.

ESPI 8/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 4 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Wzór pełnomocnictwa

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Recommended Posts