ESPI 2/2024/K Korekta raportu – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 10.01.2024 roku

Raport: Korekta raportu – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 10.01.2024 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską, która pojawiła się w treści wskazanego raportu.

Nieprawidłowo została wskazana liczba głosów, przysługujących z akcji posiadanych przez Akcjonariusza Pana Michała Kornackiego.

Prawidłowa liczba głosów z posiadanych akcji to 5.474.000 a nie jak wskazano w raporcie 55.474.000.

Poniżej Spółka przekazuje pełną treść skorygowanego raportu bieżącego:

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 10.01.2024 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

 • Dariusz Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6.368.820, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6.368.820, co uprawniało do 33,31% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 18,79% ogólnej liczby głosów;
 • Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.474.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.474.000, co uprawniało do 28,63% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,15% ogólnej liczby głosów;
 • CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 3.415.490, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 3.415.490, co uprawniało do 17,86% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 10,08% ogólnej liczby głosów;
 • Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.044.110, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.044.110, co uprawniało do 10,69% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,03% ogólnej liczby głosów.

ESPI 3/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Raport: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024:

 1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 28.05.2024 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 26.11.2024 r.

 1. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 11.09.2024 r.
 2. Raport roczny – jednostkowy za 2023 rok – 17.04.2024 r.
 3. Raport roczny – skonsolidowany za 2023 rok – 17.04.2024 r.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną jednostkową informację finansową oraz półroczne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 r. i II kwartał 2024 r.

 

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 2/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 10.01.2024 roku

Raport: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 10.01.2024 roku. – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 10.01.2024 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

 • Dariusz Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6.368.820, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6.368.820, co uprawniało do 33,31% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 18,79% ogólnej liczby głosów;
 • Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.474.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 55.474.000, co uprawniało do 28,63% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,15% ogólnej liczby głosów;
 • CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 3.415.490, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 3.415.490, co uprawniało do 17,86% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 10,08% ogólnej liczby głosów;
 • Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.044.110, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.044.110, co uprawniało do 10,69% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,03% ogólnej liczby głosów.

ESPI 1/2024 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 10.01.2024 roku.

Raport: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 10.01.2024 roku. – POBIERZ

Treść uchwał podjętych przez NWZ 10.01.2024 r. – POBIERZ

Zmiany do Statutu wprowadzone przez NWZ 10.01.2024 r. – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 10.01.2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad NWZ, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a niepodjętych i nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do protokołu podczas obrad NWZ nie zgłoszono sprzeciwów.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

 • 19 ust. 1 pkt 6 oraz 7, 8, 9 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 44/2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 10 stycznia 2024 roku

Raport: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 10 stycznia 2024 roku – POBIERZ

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ – POBIERZ

Projekty uchwał na NWZ – POBIERZ

Opinia Zarządu Emitenta uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E – POBIERZ

Proponowane zmiany w Statucie IMS – POBIERZ

Wzór pełnomocnictwa na NWZ – POBIERZ

Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 677 881,72 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 stycznia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w związku z zawartą w dniu 12 listopada br. umową inwestycyjną, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2023 z dnia 13 listopada br.

 

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 43/2023 Podpisanie umowy inwestycyjnej z JR Holding ASI S.A. oraz EKIPA Investments ASI Sp. z o.o. dotyczącej pozyskania kapitału dla Closer Music

Raport: Podpisanie umowy inwestycyjnej z JR Holding ASI S.A. oraz EKIPA Investments ASI Sp. z o.o.  dotyczącej pozyskania kapitału dla Closer Music – POBIERZ

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2023 z 16 marca 2023 roku, Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „IMS”) informuje, że w dniu 12 listopada br. podpisana została Umowa Inwestycyjna („Umowa”) dotycząca pozyskania kapitału dla spółki zależnej, Closer Music Sp. z o.o. („CM”), zajmującej się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Stronami Umowy są inwestorzy:

– JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie („JRH”), kontrolowana przez Januarego Ciszewskiego;

– EKIPA Investments ASI Sp. zo.o. z siedzibą w Krakowie („EKIPA”), kontrolowana przez Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie

oraz  

Emitent, CM i Closer Music Corporation („CMC”) z siedzibą w USA (spółka zależna Emitenta, poprzez którą Emitent kontroluje CM).

Inwestorzy zainwestują łącznie 3 mln zł przy wycenie pre-money 100% udziałów Closer Music wynoszącej 50 mln zł. Inwestorzy obejmą łącznie 627 udziałów stanowiących 5,57% w kapitale CM po jego podwyższeniu. W przypadku JRH inwestycja wyniesie 2 mln zł w zamian za 418 udziałów w CM (3,71% udział w kapitale CM po podwyższeniu), w przypadku EKIPA 1 mln zł w zamian za 209 udziałów w CM (1,86% udział w kapitale CM po podwyższeniu). Strony wspólnie ustaliły – mniejszą niż pierwotnie planowana – kwotę inwestycji w wysokości 3 mln zł, ze względu na znacznie wyższą obecnie wartość udziałów CM, związaną m.in. z kilkukrotnym wzrostem przychodów CM w stosunku do 2022 roku, podpisaniem i realizacją porozumienia z ZAiKS oraz zwiększeniem baz muzycznych o kilka tysięcy wysokiej jakości utworów.

Pozyskane środki CM przeznaczy na dalszy rozwój, w szczególności na: 
– działania marketingowe i promocyjne związane głównie z kanałem online;
– dalszą budowę wysokiej jakości baz muzycznych;
– zwiększenie sił sprzedażowych i pozyskiwanie nowych klientów;
– rozbudowę internetowej aplikacji sprzedażowej.

Inwestorzy mają prawo konwersji udziałów posiadanych w CM na akcje IMS w terminie pomiędzy 24 a 36 miesiącem od podpisania Umowy, co oznacza bezwarunkowe uprawnienie Inwestorów do żądania zamiany wszystkich 627 udziałów posiadanych przez Inwestorów w CM na  854.700 nowoutworzonych akcji IMS. Kurs akcji (cena emisyjna) wynosi 3,51 PLN za jedną akcję, co stanowi równowartość powiększonej o 15% średniej z kursów zamknięcia cen akcji IMS na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie we wrześniu 2023 roku. Kurs ten został zmieniony z pierwotnego kursu wynoszącego 3,21 PLN za jedną akcję ustalonego w Term Sheet.

Inwestorzy mają prawo wymiany posiadanych udziałów CM na akcje CMC wg stałego parytetu 1 udział CM = 1.127,36829 akcji CMC, tzn. wymiany 627 udziałów CM na 706.860  akcji CMC (parytet wymiany 1% za 1% wg stanu liczby udziałów CM i akcji CMC na dzień podpisania Umowy).

Prawo konwersji udziałów CM nabytych przez Inwestorów na akcje IMS S.A. oraz prawo wymiany udziałów CM nabytych przez Inwestorów na akcje CMC są prawami rozłącznymi, tzn. Inwestorzy mogą skorzystać wyłącznie z jednego z ww. praw.

Przy wyliczeniu liczby i % udziałów dla nowych inwestorów, oprócz 10 568 udziałów Closer Music zarejestrowanych w KRS, uwzględnionych zostało 56 udziałów, które zostaną utworzone i objęte przez innego inwestora w wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej zawartej z tym inwestorem w dniu 27 września 2023 roku, zgodnie z treścią raportu bieżącego ESPI nr 37/2023 z 27 września 2023 roku.

Umowa zawiera również m.in. przyszłe zasady ładu korporacyjnego CM, zasady wynagradzania członków zarządu CM, zwyczajowe prawa transakcyjne (m.in. anti-dilution, tag-along, drag-along, prawo pierwszeństwa, lock-up), oświadczenia i zapewnienia oraz kary umowne adekwatne i określone na warunkach rynkowych dla tego rodzaju transakcji.

Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia i obowiązuje do dnia, w którym łączny udział posiadanych udziałów przez Inwestorów spadnie poniżej 1% łącznej liczby wszystkich udziałów CM.

ESPI 41/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – POBIERZ

Zawiadomienie A. Czeszejko-Sochacki art. 19 MAR – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 23 października 2023 r. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Artura Czeszejko-Sochackiego dotyczącego nabycia akcji Spółki.


Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 40/2023 Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport: Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 16 października 2023 r. powziął informację o zarejestrowaniu 16 października 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS emisji akcji serii D Spółki i podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach zarejestrowanego warunkowego podwyższenia kapitału Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu rejestracji przez Sąd jego podwyższenia wynosi obecnie 677.881,72 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i 72/100).

Kapitał zakładowy dzieli się na 33.894.086 (trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, w tym:

-30.598.586 (trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A,

– 500.500 (pięćset tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C,

– 2.795.000 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi obecnie 33.894.086.

Ww. podwyższenie kapitału nastąpiło na skutek objęcia przez osoby uprawnione 1.600.000 akcji na okaziciela serii D, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2023.

 

Podstawa szczegółowa: par. 6 ust. 2 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 39/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – POBIERZ
Zawiadomienie W. Piwocki art. 19 MAR – POBIERZ
Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 03 października 2023 r. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu IMS S.A. p. Wojciecha Piwockiego dotyczącego nabycia akcji Spółki.
Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.