ESPI 35/2014 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku w s prawie II transzy Programu Skupu akcji własnych, działając zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2006/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.U.EU.L.03.336.33) informuje, iż Spółka, z uwagi na niską płynność akcji, realizując II transzę skupu począwszy od dnia 8 grudnia 2014 roku (poniedziałek) planuje skorzystać z możliwości nabywania akcji własnych w liczbie większej niż 25%, lecz nie większej niż 50% średniego dziennego wolumenu akcji Spółki w czerwcu 2014 roku, który wynosił 12 038,6 sztuk akcji.

Jednocześnie Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w ramach wykonywania transzy II Programu Skupu akcje nabywane będą za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

ESPI 35/2014 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych

ESPI 34/2014 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 2 grudnia br. osiągnął wstępne porozumienie ws. warunków współpracy ze spółką Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “LabPi”) oraz ewentualnego przejęcia pakietu większościowego tej spółki od 98% udziałowca i prezesa w/w spółki Pana Jacka Kwaśniaka.
Współpraca między Emitentem a LabPi dotyczyć ma projektu “Funbox – mobilna szafa grająca”. Projekt ten rozwijany jest przez LabPi i bazuje na mobilnej aplikacji muzycznej działającej na zasadzie szafy grającej, z wykorzystaniem serwera muzycznego służącego do emisji utworów muzycznych, zainstalowanego w danym obiekcie należącym do partnera handlowego. Zgodnie z założeniami Projektu Funbox, stworzona przez LabPi aplikacja mobilna ma umożliwiać klientom partnerów handlowych, za określoną opłatą, sterowanie znajdującym się w lokalu serwerem muzycznym, poprzez publiczne odtworzenie w lokalu partnera handlowego wybranego przez klienta utworu z zamieszczonej na serwerze muzycznym playlisty. Emitent zajmowałby się pozyskiwaniem klientów dla w/w usługi, dostarczaniem sprzętu (serwery muzyczne) oraz kontentu muzycznego, pobierając ustalone przez strony prowizje i opłaty od w/w czynności. W założeniach model biznesowy zakłada rozwój usługi poprzez abonamentowy system sprzedaży do partnerów handlowych Emitenta oraz nowych, pozyskanych w tym celu obiektów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z opłat ponoszonych przez finalnych użytkowników aplikacji Funbox. Spółka LabPi jest we wczesnej fazie rozwoju i zajmuje się przygotowaniem i developmentem
aplikacji Funbox, na który to cel spółka ta pozyskała dotację unijną w wysokości 433 tys. zł. Strony porozumienia ustaliły, że Emitent posiadać będzie opcję zakupu większościowego pakietu udziałów w LabPi (między 70% a 100%), wykonywalną najwcześniej po upływie 2 lat od daty podpisania finalnej umowy inwestycyjnej i nie później niż w ciągu 5 lat od daty podpisania wspomnianej umowy inwestycyjnej. Cena nabycia udziałów wstępnie ustalona została jako krotność zysku netto przypadajacego na nabywane udziały, nie mniej jednak niż określona w porozumieniu kwota środków pieniężnych. Jednocześnie strony zastrzegły, że w toku prowadzonych dalej negocjacji możliwa jest zmiana ustalenia ceny nabycia jak również opłat i prowizji na rzecz Emitenta z tytułu sprzedaży usługi Funbox. Opcja zakupu nie wiąże się z jakimikolwiek wydatkami ani zobowiązaniami po stronie Emitenta. Strony wyraziły wolę do finalnego zakończenia negocjacji i podpisania wcześniej wymienianej finalnej umowy inwestycyjnej do dnia 31 marca 2015 r. O zakończeniu negocjacji Spółka poinformuje osobnym komunikatem.
Celem współpracy i ewentualnego przejęcia LabPi jest poszerzenie rodzaju usług audio świadczonych przez Grupę IMS oraz zwiększenie liczby klientów, w szczególności lokalizacji abonamentowych. W średnioterminowej perspektywie, przy powodzeniu przedsięwzięcia, przełożyć się to powinno na wzrost przychodów i zysków Grupy Emitenta w najbardziej stabilnym, abonamentowym obszarze działalności.

ESPI 34/2014 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia

ESPI 33/2014 II transza Programu Skupu akcji własnych

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje w załączeniu uchwałę ws. aneksu do Programu Skupu akcji własnych oraz ws. transzy II Programu Skupu.
Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 NWZA Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego br. W ramach II transzy, realizowanej w okresie 8 grudnia 2014 – 20 lutego 2015, Spółka nabędzie nie więcej niż 233.333 akcje własne o łącznej wartości nominalnej 4.666, 66 zł, stanowiące 0,69% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 0,69% głosów na walnym zgromadzeniu. Celem nabycia akcji, zgodnie z w/w uchwałą NWZA, jest ich umorzenie. Dotychczas Spółka nabyła 393 442 akcje własne o łącznej wartości nominalnej 7 868,84 zł, stanowiące 1,16% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do 393 442 głosów na WZA (1,16% wszystkich głosów). Wszystkie skupione akcje podlegać będą umorzeniu.

ESPI 33/2014 II transza Programu Skupu akcji własnych

Uchwała Zarządu II transza

ESPI 32/2014 Znacząca umowa finansowa

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2014 z dnia 29 października br., Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 12 listopada br. Spółka podpisała umowę o kredyt obrotowy z bankiem Deutsche Bank Polska S.A. Wielkość linii kredytu obrotowego wynosi 300 tys. euro. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny – stawka EURIBOR 1M powiększona o marżę banku – i pozostało na poziomie dotychczas obowiązującym w poprzedniej umowie.
Również w dniu 12 listopada br. spółka zależna Tech Cave Sp. z o.o. podpisała z bankiem Deutsche Bank Polska S.A. umowę na linię kredytu obrotowego w wysokości 300 tys. pln. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny
– stawka WIBOR 1M powiększona o marżę banku – i pozostało na poziomie dotychczas obowiązującym w poprzedniej umowie.
W związku ze zmniejszeniem poziomu linii kredytowych, istotnym zmianom na korzyść Emitenta i Tech Cave uległa część kowenantów kredytowych. Przy czym należy zaznaczyć, że wypełnianie wcześniej obowiązujących kowenantów nie stanowiło dla Grupy Kapitałowej Emitenta problemu.

Kryterium uznania tych umów za istotne jest przekroczenie przez nie 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 32/2014 Znacząca umowa finansowa

ESPI 31/2014 Znacząca umowa

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 7 listopada br. zawarte zostało kolejne zlecenie z jednym z domów mediowych (na kwotę 10 tys. zł), natomiast w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym domem mediowym Spółka zawarła szereg zleceń o łącznej wartości 1 961 tys. zł.
Zlecenia dotyczą świadczenia przez Emitenta usług reklamowych audio oraz Digital Signage. Warunki tych zleceń są typowe dla tego rodzaju usług na rynku. Zlecenia są standardowe dla działalności Emitenta i nie odbiegają przedmiotem ani w istotny sposób wolumenem w skali roku od innych zleceń zawieranych przez Emitenta z tym domem mediowym w ciągu poprzednich 3 lat. Największe zlecenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tym dom em mediowym pochodzi z 21.11.2013 r., zrealizowane zostało w okres ie 2013.11.23 – 2014.01.19 i opiewało na kwotę 260 tys . zł. Warunki tego zlecenia były standardowe i typowe, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych zleceń.

ESPI 31/2014 Znacząca umowa

ESPI 29/2014 Znacząca umowa – lokata bankowa

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 6 listopada br. Spółka utworzyła w ING Bank Śląski S.A. lokatę terminową w wysokości 2 mln zł (lokata ta powstała z zapadłej w dniu 31 października br. lokaty w tym banku na 1,5 mln zł oraz środków na rachunku bieżącym w wysokości 0,5 mln zł). Lokata zawarta została do dnia 28.02.2015 r., oprocentowana jest na warunkach rynkowych. Na koniec czerwca oraz na koniec września 2014 roku Emitent posiadał w tym banku środki pieniężne (lokata plus rachunek bieżący) na łączną wartość ok. 2 mln zł – Spółka na bieżąco zwiększa lub zmniejsza poziom lokat bankowych w ING Banku Śląskim S.A. (a także w kilku innych bankach) w zależności od aktualnych potrzeb operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych. Warunki zawarcia w/w lokaty nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W/w umowa dotycząca lokaty została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość lokaty w w/w banku przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 29/2014 Znacząca umowa – lokata bankowa

ESPI 28/2014 Znacząca umowa – lokaty bankowe

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 29 października br. Spółka utworzyła w Deutsche Bank Polska S.A. kolejną lokatę terminową, w wysokości 0,7 mln zł (lokata ta powstała z zapadłej w dniu 28 października br. lokaty w Deutsche Bank Polska S.A. na 0,5 mln zł, powiększonej o dodatkowe 0,2 mln zł). Lokata zawarta została do dnia 27.01.2015 r., oprocentowana jest na warunkach rynkowych. Łącznie z lokatami zawartymi w dniu 06.10.2014 r. (na kwotę 0,5 mln zł, oprocentowanie na warunkach rynkowych, zapada 04.01.2015 r.) oraz w dniu 15.01.2014 r. (na kwotę 0,8 mln zł, oprocentowanie na warunkach rynkowych, zapada 13.01.2015 r.), Spółka ma łącznie lokaty w Deutsche Bank Polska S.A. na kwotę 2 mln zł. Na koniec czerwca 2014 roku Emitent posiadał w tym banku lokaty na łączną wartość 0,5 mln zł, natomiast na koniec września br. była to wartość 1,5 mln zł – Spółka na bieżąco zwiększa lub zmniejsza poziom lokat bankowych w Deutsche Bank Polska S.A. (a także w kilku innych bankach) w zależności od aktualnych potrzeb operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych. Warunki zawarcia w/w lokat nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W/w umowy dotyczące lokat zostały uznane za znaczące, z uwagi na fakt, że łączna wartość lokat w w/w banku przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 28/2014 Znacząca umowa – lokaty bankowe

ESPI 27/2014 Zmiana w zakresie znaczącej umowy finansowej

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 29 października br. Spółka otrzymała pozytywną decyzję kredytową banku Deutsche Bank Polska S.A. w sprawie zmiany – na wniosek Spółki – wielkości linii kredytu obrotowego z 550 tys. euro na 300 tys. euro. Zmniejszenie wielkości linii kredytowej przez Emitenta wynika z dobrej i ciągle poprawiającej się sytuacji płynnościowej Spółki a tym samym mniejszych potrzeb kredytowych. Oprocentowanie kredytu pozostanie na dotychczasowym poziomie i wciąż będzie miało charakter zmienny – stawka EURIBOR 1M powiększona o marżę banku.
Również w dniu 29 października br. spółka zależna Tech Cave Sp. z o.o. otrzymała pozytywną decyzję kredytową banku Deutsche Bank Polska S.A. w sprawie zmiany – na wniosek Tech Cave – wielkości linii kredytu obrotowego z 700 tys. pln na 300 tys. pln. Zmniejszenie wielkości linii kredytowej przez Tech Cave wynika z dobrej sytuacji płynnościowej Tech Cave i ogólnie dobrej oraz stale poprawiającej się sytuacji płynnościowej Grupy Kapitałowej Emitenta. Oprocentowanie kredytu pozostanie na dotychczasowym poziomie i wciąż będzie miało charakter zmienny – stawka WIBOR 1M powiększona o marżę banku.

Obecnie rozpoczęły się negocjacje dot. zmniejszenia zabezpieczeń i kowenantów kredytowych. Należy zaznaczyć, że wypełnianie dotychczasowych kowenantów nie stanowiło dla Grupy Kapitałowej Emitenta problemu. Nowe umowy kredytowe (umowa Emitenta z bankiem kończy się 31 października br., umowa Tech Cave – 5 listopada br.) podpisane zostaną najprawdopodobniej w ciągu kilku najbliższych dni.

Kryterium uznania tych umów za istotne jest przekroczenie przez nie 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 27/2014 Zmiana w zakresie znaczącej umowy finansowej

ESPI 26/2014 Znacząca umowa

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 22 października br. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. zawarła kolejne zlecenie (na kwotę 6 tys. zł) z dużym producentem i dystrybutorem napoi alkoholowych. W okresie ostatnich 12 miesięcy z tym producentem i dystrybutorem napoi alkoholowych Entertainment Group zawarła szereg zleceń o łącznej wartości 2 079 tys. zł. Zlecenia dotyczą świadczenia przez Entertainment Group usług promocyjno-eventowych. Warunki tych zleceń są typowe dla tego rodzaju usług na rynku. Zlecenia są standardowe dla działalności Entertainment Group i nie odbiegają przedmiotem ani w istotny sposób wolumenem w skali roku od innych zleceń zawieranych przez Entertainment Group z tym producentem i dystrybutorem napoi alkoholowych w ciągu poprzednich 3 lat. Największe zlecenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tym producentem i dystrybutorem napoi alkoholowych pochodzi z 15.07.2014 r., zrealizowane zostało w okresie 2014.07.25 – 2014.07.26 i opiewało na kwotę 326 tys. zł. Warunki tego zlecenia były standardowe i typowe, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych zleceń.
Kryterium uznania tych umów za istotne jest przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta (Emitent podlega obowiązkom informacyjnym dotyczącym spółek notowanych na rynku regulowanym od 17.10.2014 r.).

ESPI 26/2014 Znacząca umowa