ESPI 29/2014 Znacząca umowa – lokata bankowa

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 6 listopada br. Spółka utworzyła w ING Bank Śląski S.A. lokatę terminową w wysokości 2 mln zł (lokata ta powstała z zapadłej w dniu 31 października br. lokaty w tym banku na 1,5 mln zł oraz środków na rachunku bieżącym w wysokości 0,5 mln zł). Lokata zawarta została do dnia 28.02.2015 r., oprocentowana jest na warunkach rynkowych. Na koniec czerwca oraz na koniec września 2014 roku Emitent posiadał w tym banku środki pieniężne (lokata plus rachunek bieżący) na łączną wartość ok. 2 mln zł – Spółka na bieżąco zwiększa lub zmniejsza poziom lokat bankowych w ING Banku Śląskim S.A. (a także w kilku innych bankach) w zależności od aktualnych potrzeb operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych. Warunki zawarcia w/w lokaty nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W/w umowa dotycząca lokaty została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość lokaty w w/w banku przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 29/2014 Znacząca umowa – lokata bankowa

Recommended Posts