EBI 18/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2014 r. otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu w dniu 07.05.2014 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wartości 665.297,84 zł. Kapitał zakładowy podwyższony został o 79 856 akcji serii G, którymi Spółka zapłaci za 73% nabytych w dniu 31.03.2014 r. udziałów w Entertainment Group Sp. z o.o. O przejęciu Entertainment Group Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2014 z 31 marca br.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 18/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Recommended Posts