EBI 20/2014 Ustalenie ceny skupu akcji w I transzy

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2014 r. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki ustaliły cenę skupu akcji w I transzy w wysokości 2,25 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję. Skup akcji realizowany będzie na mocy uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 lutego br. oraz zgodnie z Programem Skupu opublikowanym raportem bieżącym nr 7/2014 z dnia 6 marca br. Ustalając cenę skupu Zarząd i Rada Nadzorcza brały pod uwagę wyniki Grupy IMS za 2013 rok oraz aktualną wycenę Spółki w odniesieniu do benchmarków rynkowych. W I transzy skupem objętych zostanie do 195 000 akcji Internet Media Services S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 20/2014 Ustalenie ceny skupu akcji w I transzy

Recommended Posts