ESPI 20/2020 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

Raport: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje, że uległ zmianie termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku. Raport opublikowany zostanie 15 czerwca 2020 r., a nie jak Spółka pierwotnie informowała 28 maja 2020 r. (zg. z raportem bieżącym nr 1/2020 z 20 stycznia 2020 r.).


Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku ws. informacji bieżących i okresowych oraz § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 622).

ESPI 19/2020 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019

Raport: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019 – POBIERZ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020, Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie wniosku Zarządu w sprawie czasowego zawieszenia jej polityki dywidendowej.

Zgodnie z decyzją Zarządu – mając na względzie wystąpienie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 i wpływu tego stanu na działalność IMS S.A. – zawieszeniu ulega stosowana przez IMS S.A. polityka wypłaty dywidendy w odniesieniu do 2019 roku (dywidendy wypłacanej w 2020 roku).

Jednocześnie Rada Nadzorcza IMS S.A. wskazała, iż – ze względu na trudną do przewidzenia sytuację ogólnoekonomiczną – właściwym jest ponowne przeanalizowanie w terminie późniejszym, czy i ewentualnie w jakiej wysokości zostanie wydana przez Zarząd rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019. Rada Nadzorcza zarekomendowała Zarządowi IMS S.A. sformułowanie ponownego wniosku dotyczącego wypłaty dywidendy i tym samym podziału zysku za rok obrotowy 2019 w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2020 roku.

ESPI 18/2020 Otrzymanie istotnej subwencji finansowej

Raport:  Otrzymanie istotnej subwencji finansowej – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu w dniu 13 maja br. informacji o przyznaniu Spółce subwencji w istotnej dla Spółki wysokości 2.978 tys. zł z Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach uruchomionego w dniu 29 kwietnia 2020 r. programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm („Program”). Wcześniej, trzy spółki zależne Emitenta – IMS r&d sp. z o.o., IMS events sp. z o.o. oraz APR Sp. z o.o. – otrzymały subwencje w kwotach odpowiednio 380 tys. zł, 265 tys. zł i 299 tys. zł.

Subwencje podlegają zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji. Bazując na warunkach zawartych w regulaminie Programu, Zarząd Emitenta szacuje, że ok. 50% otrzymanych kwot subwencji, czyli łącznie ok. 2 mln zł, zostanie umorzonych.

ESPI 17/2020 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok

Raport: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok. Oba raporty opublikowane zostaną 20 maja 2020 r., a nie jak Spółka informowała 8 maja 2020 r. (zgodnie z raportem bieżącym nr 16/2020 z 27 kwietnia 2020 r.). Zmiana terminu publikacji raportów wynika z dużego zaangażowania działu finansowego IMS S.A. w uzyskiwanie narzędzi pomocowych dla spółek Grupy IMS, w związku z pandemią koronawirusa.

 

Jednocześnie Zarząd IMS S. A. informuje, że ostateczne wyniki finansowe za 2019 nie uległy istotnym zmianom w stosunku do opublikowanych w dniu 10 lutego br. raportem bieżącym nr 6/2020 szacunkowych wyników za 2019 rok (różnice są nie większe niż +/- 0,1 mln zł).

 

 

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku ws. informacji bieżących i okresowych oraz § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 622 w zw).

ESPI 16/2020 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok

Raport: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok. Oba raporty opublikowane zostaną 8 maja 2020 r., a nie jak Spółka informowała 29 kwietnia 2020 r. (zgodnie z raportem bieżącym nr 13/2020 z 24 marca 2020 r.). Zmiana terminu publikacji raportów wynika z dużego zaangażowania działu finansowego IMS S.A. w uzyskiwanie narzędzi pomocowych dla spółek Grupy IMS, w związku z pandemią koronawirusa.

Jednocześnie Zarząd IMS S. A. informuje, że ostateczne wyniki finansowe za 2019 nie uległy istotnym zmianom w stosunku do opublikowanych w dniu 10 lutego br. raportem bieżącym nr 6/2020 szacunkowych wyników za 2019 rok (różnice są nie większe niż +/- 0,1 mln zł).

 

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku ws. informacji bieżących i okresowych oraz § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 622 w zw).

ESPI 15/2020 Informacja ws. polityki dywidendowej

Raport: Informacja ws. polityki dywidendowej – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawieszeniu stosowanej przez Spółkę polityki dywidendowej w odniesieniu do roku 2019 (czyli do dywidendy wypłacanej w roku 2020). Zawieszenie stosowanej polityki dywidendowej wynika z szerzącej się pandemii koronawirusa i wpływem tej sytuacji na działalność Emitenta (Emitent informował o tym w raportach bieżących nr 12/2020 oraz 14/2020). Tym samym, Zarząd odwołuje rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy za rok 2019 opublikowaną raportem bieżącym nr 6/2020.

O tym, czy i ewentualnie w jakiej wysokości Zarząd będzie rekomendował wypłatę Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu („ZWZ”) dywidendy za rok 2019, Zarząd poinformuje w dniu zwołania ZWZ. Decyzja zależeć będzie od aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz przewidywaniach dotyczących sytuacji gospodarczej w przyszłości.

ESPI 14/2020 Informacja nt. wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej IMS – aktualizacja informacji

Raport: Informacja nt. wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej IMS – aktualizacja informacji – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 16 marca br. informuje o aktualnej sytuacji Grupy IMS:

I. Sprzedaż i płynność

Styczeń i luty były „standardowymi” miesiącami sprzedażowymi. W marcu, gdzie przez 58% dni trwał „lockdown”, spółki Grupy IMS zanotowały spadek sprzedaży w stosunku do lutego na poziomie 5%-20%. Wyjątkiem jest IMS events, gdzie ze względu na specyfikę branży, odwołane zostały w zasadzie wszystkie imprezy. Tutaj spadek wyniósł ponad 80% (wartościowo to jednak tylko 77 tys. zł). Kluczowe z punktu widzenia Grupy IMS jest to, że utrzymujemy poziom lokalizacji abonamentowych. Klienci generalnie nie rozwiązują umów abonamentowych, oczekują przede wszystkim obniżek lub czasowego zawieszenia świadczenia usługi – dotyczy klientów, którzy w wyniku decyzji władz państwowych musieli zamknąć punkty sprzedaży. Z kolei liczne grono klientów reklamowych deklaruje, że niewydane dotychczas pieniądze zostaną wydane jak zaczną działać w normalnym zakresie galerie handlowe. 

Grupa IMS posiada dostępne na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego niewykorzystane linie kredytowe w wysokości 15 mln zł. Mimo ich zapadalności dopiero w lipcu br., zarząd Emitenta, celem zapewnienia bezpieczeństwa organizacji, już rozpoczął działania dotyczące ich przedłużenia.

II. Działania oszczędnościowe

Szeroko i sprawnie wdrożone zostały następujące działania oszczędnościowe:

A/ Restrukturyzacja zatrudnienia. Zatrudnienie w całej Grupie IMS zredukowane zostało o 30 osób (ok. 20% całości). Dodatkowo, wszystkim osobom w całej Grupie IMS obniżone zostały wynagrodzenia. Szacowane oszczędności z ww. tytułów to 480 tys. zł miesięcznie. Złożone zostały wnioski o dofinansowanie do miejsc pracy w okresie kwiecień – czerwiec. Szacowana miesięczna kwota dofinansowania to 70 tys. zł. Razem oszczędności dotyczące zatrudnienia plus dofinansowanie do miejsc pracy stanowią ponad 50% miesięcznych wydatków Grupy IMS na wynagrodzenia stałe. Wstrzymana została wypłata wszystkich niewypłaconych dotychczas premii.

B/ Negocjacje z dostawcami. W II połowie marca rozpoczęliśmy renegocjacje wszystkich możliwych kosztów we wszystkich spółkach Grupy. Większość współpracujących z nami firm zachowała się po partnersku i zgodziła na różnego rodzaju obniżki i upusty. Uzyskane na ten moment obniżki to kwota blisko 100 tys. zł/miesiąc w okresie kwiecień – czerwiec.

Zarząd Emitenta na bieżąco śledzi informacje dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej i możliwości wykorzystania różnego rodzaju wsparcia przez spółki Grupy IMS.

III. Pracownicy, funkcjonowanie organizacji

Grupa IMS funkcjonuje normalnie. Zdecydowana większość osób pracuje zdalnie. Cały czas pracujemy z naszymi klientami odnośnie sprzedaży i płatności. Nawet w czasach kryzysu pozyskujemy nowych klientów i podpisujemy umowy na nowe lokalizacje abonamentowe.