EBI 33/2014 Podsumowanie I transzy skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportu nr 21/2014 z dnia 29 maja br. oraz raportów nr: 29/2014 z 23 czerwca br. i 30/2014 z 26 czerwca br. Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w I transzy skupu akcji własnych Spółka nabyła od Akcjonariuszy łącznie 188 034 akcje za kwotę 423 076,50 zł. Akcje nabyte zostały celem umorzenia. Opłaty notarialne związane z podpisanymi umowami kupna – sprzedaży wyniosły 720 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 33/2014 Podsumowanie I transzy skupu akcji własnych

EBI 32/2014 Rejestracja zmian statutu Internet Media Services SA

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmiany w statucie Spółki – zmianie uległ §13 ust. 4 i przyjęty został tekst jednolity statutu. W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity statutu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 32/2014 Rejestracja zmian statutu Internet Media Services SA

Statut Spółki tekst jednolity

EBI 31/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. otrzymała zamówienie od wiodącego producenta i dystrybutora napoi alkoholowych na realizację eventu promocyjnego. Event zrealizowany zostanie w najbliższy weekend, wartość przychodów z jego tytułu wyniesie ok. 114 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 31/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

ESPI 13/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 27 czerwca 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia przez: Członka Rady Nadzorczej Spółki, podmiot zależny od Członka Rady
Nadzorczej Spółki oraz osoby blisko z nim związanej akcji Internet Media Services S.A. w okresie od 18.06.2014 r. do 23.06.2014 r. 64.613 szt. akcji Spółki.
Powyższe transakcje następowały w dniach:
18.06.2014 r. sprzedaż w obrocie poza sesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych 10.000 akcji Spółki po cenie 1,40 zł,
23.06.2014 r. sprzedaż w obrocie poza sesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych 24.490 akcji Spółki po cenie 2,25 zł,
23.06.2014 r. sprzedaż w obrocie poza sesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych 30.123 akcji Spółki po cenie 2,25 zł.

EBI 30/2014 Podsumowanie drugiego dnia skupu akcji w I transzy skupu.

W nawiązaniu do raportu nr 21/2014 z dnia 29 maja br. Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca br. podpisane zostały z Akcjonariuszami Spółki umowy kupna – sprzedaży łącznie 9 796 akcji Internet Media Services S.A. O rozliczeniu wszystkich umów Spółka poinformuje w osobnym komunikacie po zakończeniu I transzy skupu akcji własnych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 30/2014 Podsumowanie drugiego dnia skupu akcji w I transzy skupu.

EBI 29/2014 Podsumowanie pierwszego dnia skupu akcji

W nawiązaniu do raportu nr 21/2014 z dnia 29 maja br. Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca br. podpisane zostały z Akcjonariuszami Spółki umowy kupna – sprzedaży łącznie 178 238 akcji Internet Media Services S.A. O rozliczeniu umów Spółka poinformuje w osobnym komunikacie po zakończeniu I transzy skupu akcji własnych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 29/2014 Podsumowanie pierwszego dnia skupu akcji

EBI 28/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2014r. spółka zależna Tech Cave Sp. z o.o. otrzymała podpisane zlecenie produkcyjne od jednego z największych w Europie właścicieli i zarządców galerii handlowych na dostawę i instalację interaktywnych lokalizatorów – rabatomatów oraz zaprojektowanie i wdrożenie oprogramowania „marketing automation” w jednej z galerii handlowych na terenie Hiszpanii. To szóste zagraniczne zlecenie tego Klienta. Zamówienie zrealizowane zostanie w III kwartale br., a szacunkowe przychody z jego realizacji w tym okresie wyniosą ok. 110 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 28/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o.

EBI 27/2014 Korekta raportu nr 23/2014

Zarząd Internet Media Services S.A. przekazuje w załączeniu otrzymany w dniu 17 czerwca br. protokół dot. sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 czerwca br. oraz akt notarialny z prawidłową treścią uchwały nr 22.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.2) i pkt.7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 27/2014 Korekta raportu nr 23/2014

Protokół – sprostowanie

Akt notarialny – po korekcie

EBI 26/2014 Otrzymanie dofinansowania przez Tech Cave Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca br. spółka zależna Tech Cave Sp. z o.o. otrzymała decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 12 czerwca br. w sprawie przyznania dofinansowania w wysokości 197.583,35 zł na realizację projektu „Komercjalizacja technologii ułatwiającej klientom poruszanie się po centrach handlowych oraz aktywizującej sprzedaż w sklepach w nich obecnych poprzez sprzedaż customizowanych rozwiązań sprzętowo-programistycznych na wybranych rynkach światowych.” Dofinansowanie pochodzi z III konkursu przedsięwzięcia pilotażowego GO_GLOBAL.PL „Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych”. Tech Cave projekt realizował będzie na terenie Niemiec, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Singapuru. Projekt zrealizowany zostanie do końca 2014 roku, dofinansowanie stanowi 85% kosztów całego projektu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 26/2014 Otrzymanie dofinansowania przez Tech Cave Sp. z o.o.