ESPI 18/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 25.05.2017 roku

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 25.05.2017 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Dariusz Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6.282.320, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6.282.320, co uprawniało do 32,38% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 18,75% ogólnej liczby głosów;
2) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.374.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.374.000, co uprawniało do 27,70% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,04% ogólnej liczby głosów;
3) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2.980.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.980.000, co uprawniało do 15,36% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,90% ogólnej liczby głosów;
4) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.835.019, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.835.019, co uprawniało do 14,61% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,46% ogólnej liczby głosów.
5) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.340.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.340.000, co uprawniało do 6,91% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 4,00% ogólnej liczby głosów.

ESPI 18/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 25.05.2017 roku

ESPI 17/2017 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 25.05.2017 roku

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 25.05.2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 25 zawiera zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 26 – tekst jednolity Statutu. W załączeniu Zarząd przekazuje wykaz dotychczasowych i zmienionych postanowień Statutu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

ESPI 17/2017 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 25.05.2017 roku

Treść Uchwał podjętych przez ZWZ w dn. 25.05.2017 r.

Tekst jednolity Statutu IMS S.A.

Zmiany w Statucie IMS S.A.

ESPI 16/2017 Wypłata dywidendy

Zarząd IMS S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2016 rok w wysokości 4.019.987,88 PLN, tj. 12 groszy/akcję. Dywidendą objętych jest 33.499.899 akcji. Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 2 czerwca 2017 roku,
termin wypłaty dywidendy to 20 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna szczegółowa:
§38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 16/2017 Wypłata dywidendy

ESPI 15/2017 Prognoza finansowa Grupy IMS na rok 2017

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu prognozę finansową Grupy Kapitałowej IMS na rok obrotowy 2017.

Przedstawiona prognoza jest zgodna z celami średnioterminowymi na lata 2017 – 2019 przyjętymi przez Zarząd Spółki w dniu 23 maja 2016 roku i przekazanymi do publicznej wiadomości przez Spółkę raportem bieżącym ESPI 27/2016.

Jednocześnie Emitent informuje, że dokona korekty prognozy w przypadku, gdyby którykolwiek z prognozowanych parametrów miał różnić się od osiągniętych przez Grupę Kapitałową IMS  wyników w sposób istotny od założonego. Ponadto Emitent będzie dokonywał korekty tempa pozyskiwania lokalizacji abonamentowych oraz rentowności netto zaprezentowanych w raporcie ESPI 27/2016 wtedy, kiedy będzie to miało istotny wpływ na zmianę prognozowanych przychodów lub zysków Grupy IMS.

Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych parametrów oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanych prognoz w cyklach kwartalnych.

Zarząd podtrzymuje ponadto realizację polityki dywidendowej zakładającej coroczną wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 60% osiągniętego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

ESPI 15/2017 Prognoza finansowa Grupy IMS na rok 2017

Prognoza finansowa Grupy IMS na 2017 rok

EBI 1/2017 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Zasada nie jest stosowana.
Przy wyborze osób sprawujących funkcje zarządcze i nadzorcze decydujące znaczenie mają wiedza, kompetencje i doświadczenie poszczególnych kandydatów. Spółka nie posiada opisanej w zasadzie I.Z.1.15. polityki różnorodności w odniesieniu do zatrudnianych osób.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Zasada nie jest stosowana.
Spółka nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Zasada nie jest stosowana.
Emitent nie stosuje tej zasady ze względu na konieczność przygotowania określonego zaplecza techniczno-organizacyjnego i dodatkowe koszty z tym związane.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Zasada nie jest stosowana.
Emitent nie należy do WIG20 lub mWIG40. Emitent nie planuje prowadzić strony internetowej w języku angielskim w pełnym zakresie, z uwagi na strukturę jego akcjonariatu oraz zakres prowadzonej przez niego działalności. W konsekwencji koszty związane z przygotowaniem strony internetowej w języku angielskim i jej aktualizacji, które musiałby ponieść Emitent, byłyby niewspółmierne w stosunku do korzyści.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Zasada nie jest stosowana.
Zgody Rady Nadzorczej Spółki na zasiadanie członków zarządu Emitenta w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki wymagana jest w przypadku prowadzenia przez takie spółki działalności konkurencyjnej.

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
Zasada nie jest stosowana.
Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia, których opiniowanie wymagane jest przez Statut Spółki lub inne dokumenty korporacyjne Spółki.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Zasada nie jest stosowana.
Spółka, ze względu na rozmiar prowadzonej działalności, nie wyodrębnia w swojej strukturze tego typu osobnych komórek organizacyjnych.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Zasada nie jest stosowana.
Spółka, ze względu na rozmiar prowadzonej działalności, nie wyodrębnia w swojej strukturze tego typu osobnych komórek organizacyjnych.

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada nie jest stosowana.
Emitent nie stosuje tej zasady w związku ze stosunkowo wysokimi kosztami zapewnienia transmisji obrad w czasie rzeczywistym.

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Zasada nie jest stosowana.
Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza na bieżąco analizują potencjalne sytuacje mogące nosić znamiona konfliktu interesów i podejmują odpowiednie decyzje w najlepszym interesie Spółki i Akcjonariuszy. Regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki określa zasady postępowania w przypadku zaistnienia konfliktu interesów.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zasada nie jest stosowana.
Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki są określane odpowiednio do zakresu zadań, odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji oraz wyników ekonomicznych Spółki. Spółka nie zamierza wprowadzać polityki wynagrodzeń z zastosowaniem zaleceń Komisji Europejskiej, chcąc zachować w tym zakresie większą swobodę decyzyjną. Spółka w sprawozdaniu z działalności podaje informacje dotyczące wynagrodzenia stałego i premii członków
zarządu Emitenta oraz innych składników wynagrodzenia, a także informacje dotyczące ewentualnych odpraw dla osób zarządzających.

EBI 1/2017 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk