ESPI 16/2017 Wypłata dywidendy

Zarząd IMS S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2016 rok w wysokości 4.019.987,88 PLN, tj. 12 groszy/akcję. Dywidendą objętych jest 33.499.899 akcji. Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 2 czerwca 2017 roku,
termin wypłaty dywidendy to 20 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna szczegółowa:
§38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 16/2017 Wypłata dywidendy

Recommended Posts