ESPI 15/2017 Prognoza finansowa Grupy IMS na rok 2017

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu prognozę finansową Grupy Kapitałowej IMS na rok obrotowy 2017.

Przedstawiona prognoza jest zgodna z celami średnioterminowymi na lata 2017 – 2019 przyjętymi przez Zarząd Spółki w dniu 23 maja 2016 roku i przekazanymi do publicznej wiadomości przez Spółkę raportem bieżącym ESPI 27/2016.

Jednocześnie Emitent informuje, że dokona korekty prognozy w przypadku, gdyby którykolwiek z prognozowanych parametrów miał różnić się od osiągniętych przez Grupę Kapitałową IMS  wyników w sposób istotny od założonego. Ponadto Emitent będzie dokonywał korekty tempa pozyskiwania lokalizacji abonamentowych oraz rentowności netto zaprezentowanych w raporcie ESPI 27/2016 wtedy, kiedy będzie to miało istotny wpływ na zmianę prognozowanych przychodów lub zysków Grupy IMS.

Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych parametrów oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanych prognoz w cyklach kwartalnych.

Zarząd podtrzymuje ponadto realizację polityki dywidendowej zakładającej coroczną wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 60% osiągniętego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

ESPI 15/2017 Prognoza finansowa Grupy IMS na rok 2017

Prognoza finansowa Grupy IMS na 2017 rok

Recommended Posts