ESPI 29/2016 Podpisanie umowy inwestycyjnej – projekt Funbox

W nawiązaniu do raportów nr 34/2014, 15/2015, 38/2015, 47/2015, 54/2015, 62/2015, 70/2015, 16/2016 oraz 22/2016, Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana Umowa Inwestycyjna („Umowa”), będąca umową opcji Emitenta na zakup większościowego pakietu udziałów w spółce
Laboratorium Projektów Innowacyjnych sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („LabPi”). LabPi rozwija projekt “Funbox – mobilna szafa grająca”. Umowa zawarta została pomiędzy Emitentem a Panem Jackiem Kwaśniakiem (większościowym udziałowcem i Prezesem LabPi), Epic Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(mniejszościowym udziałowcem LabPi) oraz: Panem Michałem Ziemskim i Inlabs Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – partnerami biznesowymi p. Jacka Kwaśniaka i LabPi.

Rozwijany przez LabPi projekt Funbox to mobilna aplikacja muzyczna działająca na zasadzie szafy grającej, z wykorzystaniem serwera muzycznego służącego do emisji utworów muzycznych, zainstalowanego w obiekcie należącym do partnera handlowego. Zgodnie z założeniami projektu, stworzona przez LabPi aplikacja mobilna ma
umożliwiać klientom partnerów handlowych, za określoną opłatą, sterowanie znajdującym się w lokalu serwerem muzycznym, poprzez publiczne odtworzenie w lokalu partnera handlowego wybranego przez klienta utworu z zamieszczonej na serwerze muzycznym playlisty. W założeniach model biznesowy zakłada rozwój usługi poprzez
abonamentowy system sprzedaży do partnerów handlowych Emitenta oraz nowych, pozyskanych w tym celu obiektów handlowych, a także uzyskiwanie przychodów z opłat ponoszonych przez finalnych użytkowników aplikacji Funbox.

Umowa inwestycyjna dotyczy możliwości nabycia przez IMS S.A. co najmniej 70% udziałów (między 70% a 100% udziałów, do wyboru przez Emitenta) w kapitale zakładowym LabPi Sp. z o.o. Emitent może skorzystać z opcji nabycia udziałów przy uwzględnieniu następujących warunków:
(a) że na dzień 31 marca 2018 r. Usługa Funbox będzie świadczona w co najmniej 250 lokalizacjach abonamentowych (lokalizacja abonamentowa = serwer Funbox zainstalowany w obiekcie partnera handlowego w celu świadczenia przez LabPi usługi),
(b) nie wcześniej niż po 31 października 2018 r. oraz nie później niż w dniu 31 października 2020 r.

Cena za udziały objęte opcją wyznaczona została jako zysk netto przypadający na nabywane udziały za 12 miesięcy poprzedzające złożenie przez Emitenta oświadczenia o realizacji opcji kupna, wyliczony zgodnie z MSSF i przemnożony przez uzgodniony przez strony mnożnik, a następnie pomniejszony o dług netto LabPi. W przypadku
jednak, gdyby ww. zysk netto był równy bądź niższy niż 175 tys. PLN, cena wyliczana będzie jako iloczyn wartości stałej przyjętej przez strony umowy przemnożonej przez nabywany procent kapitału zakładowego i pomniejszony o dług netto LabPi.

Struktura udziałowa LabPi w dniu podpisania umowy przedstawia się następująco: p. Jacek Kwaśniak posiada 98 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.900,00 PLN reprezentujących 98% kapitału zakładowego LabPi i 98% głosów na zgromadzeniu wspólników LabPi; Epic Ventures Sp. z o.o. posiada 2 udziały o łącznej
wartości nominalnej 100,00 PLN reprezentujące 2% kapitału zakładowego LabPi i 2% głosów na zgromadzeniu wspólników LabPi. Pan Michał Ziemski oraz Inlabs Sp. z o.o. posiadają uprawnienia do nabycia od p. Jacka Kwaśniaka odpowiednio 22% i 25% udziałów w kapitale zakładowym LabPi w okresie do 31 grudnia 2016 r.
Realizacja uprawnienia możliwa jest wyłącznie za zgodą IMS S.A. uwarunkowaną przyjęciem przez nowych udziałowców zobowiązania do sprzedaży na rzecz IMS udziałów po cenie i przy spełnieniu warunków opisanych powyżej.

Celem zabezpieczenia interesu Emitenta Umowa zawiera kwoty gwarancyjne do zapłaty na rzecz Emitenta, którym może podlegać p. Jacek Kwaśniak. Większość tych kwot z punktu widzenia Emitenta jest nieistotna; są istotne z punktu widzenia drugiej strony Umowy. Najważniejszym zabezpieczeniem interesów IMS S.A. jest:
– kwota gwarancyjna w wysokości 1.000.000,00 PLN, której podlega p. Jacek Kwaśniak w przypadku zmiany umowy spółki LabPi, w szczególności w zakresie ustalenia kwalifikowanej większości głosów dla zmiany umowy Spółki oraz przyznania udziałowcom jakichkolwiek uprawnień osobistych;
– kwota gwarancyjna w wysokości 1.000.000,00 PLN, której podlega p. Jacek Kwaśniak, zabezpieczająca brak możliwości zbycia lub obciążenia przez p. Jacka Kwaśniaka oraz Epic Ventures Sp. z o.o. na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej udziałów w LabPi w okresie do 31 października 2020 roku, bez uzyskania wcześniejszej zgody IMS.
W celu zabezpieczenia zapłaty tej kwoty gwarancyjnej, p. Jacek Kwaśniak ustanowi na rzecz IMS zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach posiadanych w LabPi, zgodnie z umową zastawu rejestrowego, podpisaną również w dniu dzisiejszym.

W umowie zawarte są również kwoty gwarancyjne, którym może podlegać Emitent, w wysokości nie większej niż 200.000,00 PLN pojedyncza kwota gwarancyjna.

Także w dniu dzisiejszym zawarta została Umowa o Współpracy w ramach Projektu „Funbox”. Stronami umowy są Emitent, LabPi i Pan Jacek Kwaśniak. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Emitentem i LabPi w zakresie świadczenia Usługi Funbox na rzecz obecnych klientów Emitenta i nowych,
pozyskanych w wyniku współpracy stron klientów. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2018 roku. W przypadku, jeżeli żadna ze stron do 28 lutego 2018 roku nie powiadomi pozostałych stron o braku woli jej kontynuowania, umowa staje się umową na czas nieokreślony. Umowa nie zawiera zastrzeżenia
warunków ani terminów. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Celem współpracy z LabPi i ewentualnego przejęcia LabPi w przyszłości jest poszerzenie rodzaju usług audio świadczonych przez Grupę IMS oraz zwiększenie liczby klientów, w szczególności lokalizacji abonamentowych. W średnioterminowej perspektywie, przy powodzeniu przedsięwzięcia, przełożyć się to powinno na wzrost
przychodów i zysków Grupy Emitenta w najbardziej stabilnym, abonamentowym obszarze działalności.

ESPI 29/2016 Podpisanie umowy inwestycyjnej – projekt Funbox

ESPI 28/2016 Decyzja w sprawie sposobu wykorzystania 786.220 skupionych akcji własnych

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, działając na podstawie uchwały nr 6 NWZ Akcjonariuszy z dnia 1 grudnia 2015 roku, podjął uchwałę w sprawie sposobu wykorzystania akcji własnych w ilości 786.220 sztuk (stanowiących 2,34% kapitału zakładowego i uprawniających do 786.220 głosów (2,34%) wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu) nabytych w ramach II transzy Programu Skupu przyjętego uchwałą Zarządu Emitenta w dniu 7 grudnia 2015 roku. Przedmiotowe akcje Zarząd Spółki postanowił przeznaczyć do odsprzedaży zewnętrznemu podmiotowi. Zarząd będzie poszukiwał zewnętrznego inwestora, takiego jak np. fundusz inwestycyjny, zainteresowanego zakupem w/w akcji. Zarząd zamierza przeprowadzić w tym celu rozmowy z maksymalnie kilkunastoma zewnętrznymi podmiotami. Ewentualna transakcja sprzedaży akcji własnych zewnętrznemu podmiotowi rozliczana jest poprzez kapitał własny i pozostaje bez wpływu na wynik finansowy Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zarząd informuje ponadto, że pozostałe 2.166.064 posiadane przez Spółkę akcje własne:

– w liczbie 2.000.000 sztuk zostały przeznaczone do odsprzedaży wybranym pracownikom, współpracownikom i menedżerom Grupy Kapitałowej IMS. Transakcje nabycia tych akcji mogą być realizowane w okresie 23 maja – 25 lipca br.;

– w liczbie 166.064 sztuki zostały przeznaczone do umorzenia (uchwała w tym zakresie znajduje się w porządku obrad ZWZ Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca br.).

ESPI 28/2016 Decyzja w sprawie sposobu wykorzystania 786.220 skupionych akcji własnych

ESPI 27/2016 Cele średnioterminowe Grupy IMS na lata 2017 – 2019 oraz prognoza finansowa na rok 2016

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje w załączeniu cele strategiczne Grupy Kapitałowej IMS na lata 2017 – 2019 oraz prognozę finansową Grupy na rok obrotowy 2016. Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych parametrów oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanych prognoz w cyklach kwartalnych.

ESPI 27/2016 Cele średnioterminowe Grupy IMS na lata 2017 – 2019 oraz prognoza finansowa na rok 2016

Cele średnioterminowe Grupy IMS na lata 2017 – 2019 oraz prognoza finansowa na rok 2016

ESPI 26/2016 Modyfikacja polityki dywidendy

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że biorąc pod uwagę stabilność działalności Grupy Kapitałowej IMS (“Grupa”), w szczególności rosnące przychody abonamentowe, bardzo dobry standing finansowy Grupy oraz osiągane zgodnie z założeniami wyniki finansowe, podwyższa dwukrotnie od roku obrotowego 2016 dolny próg rekomendacji dywidendy z dotychczasowych 30% do 60% osiąganego przez Grupę rocznego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Emitent wypłaca dywidendę konsekwentnie od pierwszego roku funkcjonowania na rynku publicznym.

ESPI 26/2016 Modyfikacja polityki dywidendy

ESPI 25/2016 Podwyższenie rekomendacji ws. wypłaty dywidendy za 2015 rok

Zarzą d IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że biorą c pod uwagę bardzo dobry standing finansowy Grupy Kapitałowej IMS (“Grupa”) oraz realizowane zgodnie z założeniami plany rozwoju Spółki i Grupy, będzie rekomendował na najbliższym walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy (9 czerwca br.) wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na akcję (zamiast dotychczas proponowanych 0,15 zł na akcję). W/w rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy kwoty 7 064 146,17 zł i blisko 3 – krotny wzrost dywidendy na jedną akcję w stosunku do wypłaconej za rok 2014. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z dnia 16.05.2016 roku, to 9,1%.

Liczba akcji biorą cych udział w dywidendzie za rok 2015 wynosi 30.713.679. Pozostałe 2.952.284 akcje są akcjami własnymi Emitenta skupionymi w ramach przeprowadzonych skupów akcji własnych i nie uczestniczą w dywidendzie. W przypadku zakupu akcji własnych (maksymalnie do 2 mln sztuk) przez uprawnionych menedżerów, pracowników i współpracowników przed dniem dywidendy, kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy oraz ilość akcji objętych dywidendą może ulec zwiększeniu, bowiem intencją Zarządu jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu utrzymania stałej wartości w wysokości 0,23 zł na akcję za 2015 rok.

ESPI 25/2016 Podwyższenie rekomendacji ws. wypłaty dywidendy za 2015 rok

ESPI 24/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na dzień 9 czerwca 2016 roku

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 9 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd informuje, że uchwała nr 23 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku „Proponowane zmiany w Statucie”), natomiast uchwała nr 24 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki.

ESPI 24/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na dzień 9 czerwca 2016 roku