ESPI 24/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na dzień 9 czerwca 2016 roku

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 9 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd informuje, że uchwała nr 23 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku „Proponowane zmiany w Statucie”), natomiast uchwała nr 24 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki.

ESPI 24/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na dzień 9 czerwca 2016 roku

Recommended Posts