ESPI 72/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 29 grudnia 2016 roku dwóch zawiadomień w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR:

  • od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Artura Czeszejko –Sochackiego – dotyczące zbycia 75.000 akcji IMS S.A.,
  • od Cacheman Limited – podmiotu blisko związanego z Członkiem Rady Nadzorczej IMS S.A. Panem Arturem Czeszejko –Sochackim – dotyczące nabycia 75.000 akcji IMS S.A.

Zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 72/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 71/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 22 grudnia 2016 roku dwóch zawiadomień w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Artura Czeszejko –Sochackiego.
Zawiadomienia dotyczą transakcji:
1) zbycia 17 000 akcji IMS S.A.;
2) pożyczki 50.000 akcji IMS S.A. na podstawie umowy.
Zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 71/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zawiadomienie o transakcji na akcjach spółki

ESPI 70/2016 Zakończenie przyjmowania ofert zbycia akcji w II Transzy Programu Skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 68/2016 oraz 69/2016 Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. (włącznie) upłynął termin przyjmowania Ofert Zbycia Akcji w ramach II Transzy Programu Skupu akcji własnych przyjętego przez Zarząd w dniu 26 września 2016 r. i realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 ZWZ Spółki z dnia 9 czerwca 2016 roku.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z brakiem wpływu Ofert Zbycia Akcji, II Transza Programu Skupu rozpoczęta w dniu 29 listopada 2016 r. zostaje zamknięta bez realizacji.

ESPI 70/2016 Zakończenie przyjmowania ofert zbycia akcji w I Transzy Programu Skupu akcji własnych

ESPI 69/2016 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w II transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z II Transzą Programu Skupu akcji własnych przyjętego dnia 26 września 2016 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 68/2016 z dnia 28 listopada br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 ZWZ Emitenta z dnia 9 czerwca br., Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach II Transzy Programu Skupu akcji własnych. W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w II Transzy Programu Skupu w wysokości 2,70 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk.

Jednocześnie Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:
– Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji wraz z harmonogramem realizacji II Transzy skupu akcji własnych
– Wzór formularza oferty zbycia akcji
– Wzór umowy zbycia akcji.

ESPI 69/2016 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w II transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z II Transzą Programu Skupu akcji własnych przyjętego dnia 26 września 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji

Formularz oferty zbycia akcji

Umowa zbycia akcji

ESPI 68/2016 Przyjęcie przez Zarząd harmonogramu II Transzy Skupu akcji własnych oraz ustalenie do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą propozycji ceny i ilości skupowanych akcji w ramach II transzy Programu Skupu

W nawiązaniu do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku oraz Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 26 września 2016 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu harmonogram II Transzy Programu Skupu akcji własnych. W ramach II Transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 28 listopada br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach II Transzy Programu Skupu. Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 2,70 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję. Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w II Transzy Skupu uprawniają do 300.000 głosów, stanowią 0,90 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 0,90% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ww. propozycja, zgodnie z Uchwałą nr 19 ZWZ z dnia 9 czerwca br., zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

ESPI 68/2016 Przyjęcie przez Zarząd harmonogramu II Transzy Skupu akcji własnych oraz ustalenie do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą propozycji ceny i ilości skupowanych akcji w ramach II transzy Programu Skupu

Transza II Programu Skupu akcji własnych

ESPI 67/2016 Korekta prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2016 rok

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje w załączeniu korektę prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2016 rok opublikowanej raportem bieżącym ESPI nr 27/2016 z dnia 23 maja 2016 r. Obniżenie prognoz wyników Grupy IMS wynika z niższych od spodziewanych przychodów reklamowych. Publikacja korekty prognoz spowodowana jest istotną zmianą (o co najmniej 10%) przynajmniej jednego z prognozowanych parametrów wynikowych (w tym wypadku trzech: EBIT, EBITDA i zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej).
Zarząd Emitenta podtrzymuje jednocześnie opublikowane ww. raportem ESPI nr 27/2016 prognozy średnioterminowe na lata 2017 – 2019. W ocenie Zarządu niższe od oczekiwanych w roku 2016 przychody z tytułu usług reklamowych to jednorazowe wydarzenie niestanowiące trwałego trendu i nie będące mieć istotnego wpływu na wyniki w przyszłych okresach, w dużej mierze dzięki stale rosnącej liczbie lokalizacji abonamentowych. Zarząd Emitenta wskazuje, że podobna sytuacja (korekta prognoz) miała miejsce w roku 2012. Raportem EBI nr 19/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku Spółka skorygowała prognozy na 2012 rok także z powodu słabszych od oczekiwań przychodów reklamowych. Nie przeszkodziło to jednak w dynamicznym wzroście przychodów i zysków Grupy IMS w latach 2013 – 2015 oraz realizacji bądź przekraczania prognoz wyników publikowanych na każde z tych lat.
Zarząd Emitenta podtrzymuje także w roku 2016 i latach kolejnych, realizację polityki dywidendy obowiązującej w Grupie, która mówi o corocznym rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu do wypłaty co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

ESPI 67/2016 Korekta prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2016 rok

Skorygowana prognoza 2016

ESPI 66/2016 Zakończenie przyjmowania ofert zbycia akcji w I Transzy Programu Skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 63/2016, 64/2016 oraz 65/2016 Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 października 2016 r. (włącznie) upłynął termin przyjmowania Ofert Zbycia Akcji w ramach I Transzy Programu Skupu akcji własnych przyjętego przez Zarząd w dniu 26 września 2016 r. i realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 ZWZ Spółki z dnia 9 czerwca 2016 roku.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z brakiem wpływu Ofert Zbycia Akcji, I Transza Programu Skupu rozpoczęta w dniu 28 września 2016 r. zostaje zamknięta bez realizacji.

ESPI 66/2016 Zakończenie przyjmowania ofert zbycia akcji w I Transzy Programu Skupu akcji własnych

ESPI 65/2016 Dokumenty związane z I transzą Programu Skupu akcji własnych przyjętego dnia 26 września 2016 r.

W uzupełnieniu raportów nr 63/2016 z dnia 26 września br. oraz nr 64/2016 z dnia 27 września br. Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:
– Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji wraz z harmonogramem realizacji I transzy skupu akcji własnych
– Wzór formularza oferty zbycia akcji
– Wzór umowy zbycia akcji.
Formularz oferty zbycia akcji dostępny jest w formacie „doc” na stronie internetowej Spółki.

ESPI 65/2016 Dokumenty związane z I transzą Programu Skupu akcji własnych przyjętego dnia 26 września 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji

Formularz oferty zbycia akcji

Umowa zbycia akcji

ESPI 64/2016 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w I transzy Programu Skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego 63/2015 z dnia 26 września br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 ZWZ Emitenta z dnia 9 czerwca br., Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach I transzy Programu Skupu akcji własnych. W związku z powyższym, Zarządu Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w I Transzy Programu Skupu w wysokości 2,60 zł (słownie: dwa złote i sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu Spółki dotyczącą zamknięcia poprzedniego Programu Skupu akcji własnych przyjętego przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 w dniu 7 grudnia 2015 roku na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 roku, z którego niewykorzystane zostały środki pieniężne w wysokości 3.024,00 zł.

ESPI 64/2016 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w I transzy Programu Skupu akcji własnych

ESPI 63/2016 Przyjęcie przez Zarząd Programu Skupu akcji własnych oraz ustalenie do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą propozycji ceny i ilości skupowanych akcji w ramach I transzy Programu Skupu

W nawiązaniu do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Program Skupu akcji własnych. Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 26 września br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach I transzy Programu Skupu. Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 2,60 zł (słownie: dwa złote i sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Ww. propozycja, zgodnie z Uchwałą nr 19 ZWZ z dnia 9 czerwca br., zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Jednocześnie w dniu 26 września 2016 r. Zarząd IMS S.A. podjął Uchwałę nr 2 w sprawie zamknięcia poprzedniego Programu Skupu akcji własnych przyjętego przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 w dniu 7 grudnia 2015 roku na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 roku, o którym to Programie Skupu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 65/2015 w dniu 7 grudnia 2015 r. Z Programu Skupu akcji własnych z dnia 7 grudnia 2015 roku niewykorzystane zostały środki pieniężne w wysokości 3.024,00 zł.
W ramach Programu z dnia 7 grudnia 2015 roku, w okresie od dnia 18.12.2015 r. do dnia 05.02.2016 r., Spółka nabyła łącznie 2.786.220 akcje własne po cenie 2,15 PLN, tj. za łączną wartość 5.990.373 PLN (wartość nominalna nabytych akcji wyniosła 55.724,40 PLN); nabyte akcje stanowiły 8,28% kapitału zakładowego Emitenta przed umorzeniem akcji przeprowadzonym na podstawie Uchwały nr 21 ZWZ Spółki z dnia 09.06.2016 r. i uprawniały do 2.786.220 głosów na WZA (8,28% wszystkich głosów przed umorzeniem akcji jak wyżej). Koszty skupu (koszt usług notarialnych) w całym poprzednim Programie wyniosły 6.603,00 PLN. Celem nabycia akcji, zgodnie z uchwałą nr 6 NWZ Spółki z dnia 1 grudnia 2015 roku mogło być:
a) przeznaczenie do nabycia dla pracowników lub osób, które były zatrudnione w Spółce lub spółkach z Grupy Kapitałowej IMS przez okres co najmniej 3 lat, lub
b) ich umorzenie, lub
c) przeznaczenie do dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów wskazanych przez Zarząd Spółki, przy czym ustalenie ceny ewentualnej odsprzedaży Akcji nastąpi w drodze odrębnej uchwały Zarządu Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki.
Akcje własne zostały:
– odsprzedane menedżerom, pracownikom i współpracownikom Grupy IMS w ilości 2.000.000 sztuk;
– odsprzedane funduszowi inwestycyjnemu w ilości 786.220 sztuk.
Szczegółowe rozliczenie odsprzedaży akcji własnych zostało przedstawione przez Emitenta w raportach bieżących nr 40/2016 r. z 10.06.2016 r. i nr 50/2016 r. z 21.06.2016 r. oraz w raporcie okresowym za I półrocze 2016 roku Grupy Kapitałowej IMS opublikowanym w dniu 29 sierpnia 2016 roku.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada akcji własnych.

ESPI 63/2016 Przyjęcie przez Zarząd Programu Skupu akcji własnych oraz ustalenie do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą propozycji ceny i ilości skupowanych akcji w ramach I transzy Programu Skupu

Program skupu akcji własnych