ESPI 67/2016 Korekta prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2016 rok

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje w załączeniu korektę prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2016 rok opublikowanej raportem bieżącym ESPI nr 27/2016 z dnia 23 maja 2016 r. Obniżenie prognoz wyników Grupy IMS wynika z niższych od spodziewanych przychodów reklamowych. Publikacja korekty prognoz spowodowana jest istotną zmianą (o co najmniej 10%) przynajmniej jednego z prognozowanych parametrów wynikowych (w tym wypadku trzech: EBIT, EBITDA i zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej).
Zarząd Emitenta podtrzymuje jednocześnie opublikowane ww. raportem ESPI nr 27/2016 prognozy średnioterminowe na lata 2017 – 2019. W ocenie Zarządu niższe od oczekiwanych w roku 2016 przychody z tytułu usług reklamowych to jednorazowe wydarzenie niestanowiące trwałego trendu i nie będące mieć istotnego wpływu na wyniki w przyszłych okresach, w dużej mierze dzięki stale rosnącej liczbie lokalizacji abonamentowych. Zarząd Emitenta wskazuje, że podobna sytuacja (korekta prognoz) miała miejsce w roku 2012. Raportem EBI nr 19/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku Spółka skorygowała prognozy na 2012 rok także z powodu słabszych od oczekiwań przychodów reklamowych. Nie przeszkodziło to jednak w dynamicznym wzroście przychodów i zysków Grupy IMS w latach 2013 – 2015 oraz realizacji bądź przekraczania prognoz wyników publikowanych na każde z tych lat.
Zarząd Emitenta podtrzymuje także w roku 2016 i latach kolejnych, realizację polityki dywidendy obowiązującej w Grupie, która mówi o corocznym rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu do wypłaty co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

ESPI 67/2016 Korekta prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2016 rok

Skorygowana prognoza 2016

Recommended Posts