ESPI 28/2016 Decyzja w sprawie sposobu wykorzystania 786.220 skupionych akcji własnych

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, działając na podstawie uchwały nr 6 NWZ Akcjonariuszy z dnia 1 grudnia 2015 roku, podjął uchwałę w sprawie sposobu wykorzystania akcji własnych w ilości 786.220 sztuk (stanowiących 2,34% kapitału zakładowego i uprawniających do 786.220 głosów (2,34%) wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu) nabytych w ramach II transzy Programu Skupu przyjętego uchwałą Zarządu Emitenta w dniu 7 grudnia 2015 roku. Przedmiotowe akcje Zarząd Spółki postanowił przeznaczyć do odsprzedaży zewnętrznemu podmiotowi. Zarząd będzie poszukiwał zewnętrznego inwestora, takiego jak np. fundusz inwestycyjny, zainteresowanego zakupem w/w akcji. Zarząd zamierza przeprowadzić w tym celu rozmowy z maksymalnie kilkunastoma zewnętrznymi podmiotami. Ewentualna transakcja sprzedaży akcji własnych zewnętrznemu podmiotowi rozliczana jest poprzez kapitał własny i pozostaje bez wpływu na wynik finansowy Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zarząd informuje ponadto, że pozostałe 2.166.064 posiadane przez Spółkę akcje własne:

– w liczbie 2.000.000 sztuk zostały przeznaczone do odsprzedaży wybranym pracownikom, współpracownikom i menedżerom Grupy Kapitałowej IMS. Transakcje nabycia tych akcji mogą być realizowane w okresie 23 maja – 25 lipca br.;

– w liczbie 166.064 sztuki zostały przeznaczone do umorzenia (uchwała w tym zakresie znajduje się w porządku obrad ZWZ Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca br.).

ESPI 28/2016 Decyzja w sprawie sposobu wykorzystania 786.220 skupionych akcji własnych

Recommended Posts