EBI 43/2014 Istotna umowa na sprzedaż systemu Digital Signage

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę z jedną z galerii handlowych w centralnej Polsce. W ramach tej umowy IMS SA zainstaluje i sprzeda na rzecz galerii dodatkowe elementy do istniejącego w niej systemu Digital Signage, dostarczonego przez Grupę IMS. Umowa zostanie zrealizowana ratalnie, najpóźniej do IV kw. 2017 r., a przychody z jej tytułu wyniosą 147 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 43/2014 Istotna umowa na sprzedaż systemu Digital Signage

ESPI 21/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 27 sierpnia 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia i nabycia przez: Członka Rady Nadzorczej Spółki, podmiot zależny od Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby blisko z nim związanej akcji Internet Media Services S.A. w okresie od 08.08.2014 r. do 26.08.2014 r., w tym :
– zbycia 19.720 szt. akcji Spółki
– nabycia 9.700 szt. akcji Spółki.

EBI 42/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 27 sierpnia br. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26.08.2014 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w kwocie 677.803,84 zł. O podwyższeniu kapitału zakładowego wynikającym z realizacji programów motywacyjnych opartych o opcje menedżerskie Spółka informowała raportem bieżącym nr 34 z 2 lipca br.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 42/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

EBI 41/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 18.08 – 22.08.2014 Spółka nabyła, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A., 30.095 (trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych po średniej cenie 1,85 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 55.913,44 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 41/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

ESPI 20/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20 sierpnia 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowym i od Członka Zarządu Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji nabycia 65 000 szt. akcji Spółki Internet Media Services S.A., po cenie 1,60zł/akcję, na podstawie transakcji zawartej na rynku NewConnect w trybie transakcji pakietowej poza sesyjnej, w dniu 19 sierpnia 2014, przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu.

ESPI 19/2014 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie Programu Skupu akcji własnych, działając zgodnie z wymogam i określonym i w postanowieniach Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2006/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.U.EU.L.03.336.33) informuje, iż Spółka, z uwagi na niską płynność akcji, realizując I transzę skupu począwszy od dnia 18 sierpnia 2014 roku (poniedziałek) planuje skorzystać z możliwości nabywania akcji własnych w liczbie większej niż 25%, lecz nie większej niż 50% średniego dziennego wolumenu akcji Spółki w czerwcu 2014 roku, który wynosił 12 038,6 sztuk akcji.

Jednocześnie Zarząd Spółki niniejszym informuje,że w ramach wykonywania Transzy I Programu Skupu akcje nabywane będą za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

EBI 40/2014 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie Programu Skupu akcji własnych, działając zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2006/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.U.EU.L.03.336.33) informuje, iż Spółka, z uwagi na niską płynność akcji, realizując I transzę skupu począwszy od dnia 18 sierpnia 2014 roku (poniedziałek) planuje skorzystać z możliwości nabywania akcji własnych w liczbie większej niż 25%, lecz nie większej niż 50% średniego dziennego wolumenu akcji Spółki w czerwcu 2014 roku, który wynosił 12 038,6 sztuk akcji.

Jednocześnie Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w ramach wykonywania Transzy I Programu Skupu akcje nabywane będą za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 40/2014 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych

EBI 38/2014 Rozliczenie dotacji unijnej

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 r. otrzymał z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw informację pokontrolną o wyniku przeprowadzonej przez Regionalną Instytucję Finansującą (RIF) kontroli realizacji umowy o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wdrożenie w IMS S.A. systemu B2B automatyzującego procesy z zakresu marketingu sensorycznego”. O pozyskaniu tego dofinansowania Spółka informowała raportem nr 46/2013 z dnia 25 września 2013 r. Przeprowadzona kontrola RIF nie wykazała żadnych zastrzeżeń. Pozytywny wynik kontroli pozwala na ostateczne rozliczenie w/w Projektu i otrzymanie maksymalnego poziomu dofinansowania. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 856 tys. PLN a w/w maksymalny poziom dofinansowania to 599 tys. PLN (536 tys. zł z tych środków finansowych Spółka już otrzymała w ramach zaliczek). Celem wdrożenia Projektu było dodatkowe podniesienie efektywności w kluczowych, abonamentowych segmentach działalności Spółki, co w istotny sposób powinno przełożyć się na osiągane wyniki finansowe przez Grupę IMS.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 38/2014 Rozliczenie dotacji unijnej

ESPI 18/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 4 sierpnia 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowym i od członka zarządu spółki zależnej mającego stały dostęp do informacji poufnych.

Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna 52 600 szt. akcji Internet Media Services S.A. oraz transakcji sprzedaży 40 000 szt. akcji Internet Media Services S.A. w okresie od 09.01.2014 r. do 29.07.2014 r.,
Powyższe transakcje następowały w dniach:
09.01.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 500 akcji Spółki po cenie 1,59 zł,
09.01.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 200 akcji Spółki po cenie 1,59 zł,
27.02.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 300 akcji Spółki po cenie 1,80 zł,
27.02.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 500 akcji Spółki po cenie 1,79 zł,
27.02.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 500 akcji Spółki po cenie 1,80 zł,
27.02.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 500 akcji Spółki po cenie 1,79 zł,
27.02.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 100 akcji Spółki po cenie 1,80 zł,
02.07.2014 r. nabycie w obrocie poza sesyjnym w trybie transakcji objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego (zatwierdzonego przez NWZA w dniu 09.01.2013 r.) 50 000 akcji Spółki po cenie 0,02 zł,
29.07.2014 r. sprzedaż w obrocie poza sesyjnym na podstawie umowy cywilnoprawnej 40 000 akcji Spółki po cenie 1,47 zł.