EBI 42/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 27 sierpnia br. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26.08.2014 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w kwocie 677.803,84 zł. O podwyższeniu kapitału zakładowego wynikającym z realizacji programów motywacyjnych opartych o opcje menedżerskie Spółka informowała raportem bieżącym nr 34 z 2 lipca br.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 42/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Recommended Posts