ESPI 12/2020 Informacja nt. wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej IMS

RAPORT ESPI 12/2020: INFORMACJA NT. WPŁYWU PANDEMII KORONAWIRUSA NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ IMS – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku z zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA oraz Komisji Nadzoru Finansowego informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Emitenta. Zgodnie z aktualną na dzień 16 marca 2020 roku oceną, Emitent spodziewa się, że pandemia koronawirusa może mieć negatywny wpływ (przynajmniej krótkoterminowy – perspektywa 2-4 miesięcy) na wyniki i działalność Grupy Kapitałowej IMS („Grupa IMS”). Wpływ ten jest niemożliwy do oszacowania na dzień sporządzenia niniejszego raportu oraz uzależniony jest od czynników, które pozostają poza kontrolą ze strony Emitenta. W szczególności, pandemia koronawirusa negatywnie może odbić się na przychodach z usług reklamowych realizowanych głównie w galeriach handlowych oraz na działalności eventowej. Jednocześnie, nie jest możliwe oszacowanie potencjalnego pozytywnego wpływu pomocy rządowej na sytuację i wyniki Grupy IMS.

Zarząd Emitenta będzie na bieżąco analizował sytuację związaną z wpływem pandemii koronawirusa na działalność i wyniki Grupy IMS. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną opublikowane w osobnych komunikatach.

ESPI 11/2020 Rejestracja umorzenia akcji oraz zmian w Statucie Spółki – obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki

RAPORT ESPI 11/2020 REJESTRACJA UMORZENIA AKCJI ORAZ ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI – OBNIŻENIE WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI – POBIERZ

ZMIANY W STATUCIE IMS S.A. – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 10 marca 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu 3 marca 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia jej kapitału zakładowego oraz zmian Statutu IMS S.A.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu rejestracji przez Sąd jego obniżenia wynosi obecnie 628.481,72 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i 72/100). Kapitał zakładowy dzieli się na 31.424.086 (trzydzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, w tym:

– 30.923.586 (trzydzieści milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A,

– 500.500 (pięćset tysięcy pięćset)  akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego została dokonana w związku z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z 21 stycznia 2020 r. na mocy której kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 647.466,62 PLN (sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i 62/100) o kwotę 18.984,90 PLN (osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i 90/100) w drodze umorzenia 949.245 (dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji Spółki uprawniających do 949.245 głosów, stanowiących 2,93% kapitału zakładowego i uprawniających do 2,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Umorzenie 949.245 akcji Spółki, które Spółka nabyła odpłatnie w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 25 maja 2017 roku w związku z uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6 czerwca 2018 roku, oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki Programu Skupu akcji własnych Spółki, na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 13 lutego 2018 roku, zaktualizowanego uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z 29 czerwca 2018 roku, nastąpiło za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne), na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z 21 stycznia b.r.

Sąd jednocześnie na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z 21 stycznia 2020 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wykaz wszystkich zarejestrowanych zmian w dokumencie.

Na 10 marca 2020 r. Spółka posiada 325.000 akcji własnych nabytych w lutym br., o wartości nominalnej 6.500,00 zł, które stanowią 1,03% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 325.000 głosów na WZ (1,03% wszystkich głosów). Ww. akcje własne zostały nabyte w celu umorzenia.

Podstawa szczegółowa: par. 5 ust. 1 oraz par. 6 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych.

ESPI 10/2020 Zakończenie I Transzy Programu Skupu akcji własnych

Zakończenie I Transzy Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2020 z 03.02.2020 r. i 5/2020 z 04.02.2020 r., informuje, że 27 lutego br. został zakończony i rozliczony skup akcji własnych w ramach I Transzy Programu Skupu, realizowanego na podstawie Uchwały nr 10 z 21 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W ramach tej Transzy Spółka nabyła 325.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 6.500 zł, stanowiących 1,00% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 325.000 głosów na WZ (1,00% wszystkich głosów). Akcje były nabywane przez Spółkę po cenie 4,00 zł za 1 akcję. Zgodnie z zapisem Uchwały nr 10 z 21 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. akcje własne Spółki zostały nabyte w celu umorzenia.

Na 27 lutego 2020 roku Emitent posiada łącznie 1.274.245 akcji własnych o wartości nominalnej 25.484,90 zł, w tym:

– 949.245 akcji, które zgodnie z uchwałą NWZ z 21 stycznia br. są obecnie przedmiotem umorzenia,

– 325.000 akcji własnych skupionych w ww. Transzy.

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

ESPI 9/2020 Stopa redukcji w I Transzy skupu akcji własnych

Stopa redukcji w I Transzy skupu akcji własnych – pobierz

W nawiązaniu do raportu nr 5/2020 z 4 lutego br. oraz wypełniając zapisy pkt. 8 Oferty Zakupu Akcji Spółki IMS S.A., Zarząd IMS S.A. informuje, że stopa redukcji w I Transzy skupu akcji własnych wynosi 79,19%.

ESPI 8/2020 Rezygnacja Członka Zarządu IMS S.A.

Rezygnacja Członka Zarządu IMS S.A. – pobierz

Zarząd IMS S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 24 lutego 2020 roku Pan Wojciech Grendziński złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na 31 maja 2020 roku. Rezygnacja złożona została z przyczyn osobistych. 

Podstawa prawna szczegółowa:
§5 pkt 4 w powiązaniu z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Grupa Kapitałowa IMS wdraża AUDIOMARKETING w sieci sklepów WOJAS

Sieć salonów WOJAS stawia na Audiomarketing od IMS S.A. Usługa jest aktualnie wdrażana w punktach handlowych tej marki. Marketing Sensoryczny w postaci dedykowanej oprawy muzycznej będzie umilał zakupy Klientom salonów Wojas, tworząc tym samym unikalną i zapadającą w pamięć wizytówkę muzyczną tej marki. Jest to kolejna prestiżowa marka, która dołączyła do Partnerów Grupy Kapitałowej IMS w ostatnim czasie. Firma Wojas powstała 1990 roku. Aktualnie produkty firmy można nabyć w blisko 170 sklepach firmowych na terenie PolskiSłowacjiCzechBiałorusi i Rosji. Bardzo się cieszymy, że marka Wojas wybrała IMS. Współpraca i zaufanie ze strony firmy, która jest jedną z ikon polskiej przedsiębiorczości, to dla nas zaszczyt – powiedział Wojciech Piwocki wiceprezes zarządu IMS.

Audiomarketing dostarczany przez Specjalistów IMS to gwarancja unikalności – dla każdej marki. Eksperci IMS tworzą bowiem specjalną playlistę idealnie wpisującą się w charakter brandu oraz jego salonów. Jak pokazują badania taka oprawa jest niezwykle istotna, bowiem aż 90% Klientów wybiera obiekt, w którym gra muzyka.*

IMS S.A. to lider rynku w świadczeniu usług Marketingu Sensorycznego obejmującego trzy główne grupy produktowe: Audiomarketing – emisja oraz przygotowanie personalizowanych formatów muzycznych; Aromamarketing – dobór i emisja spersonalizowanych nut zapachowych; Video marketing – komunikacja wizualna na nośnikach Digital Signage.

*Business Background Music Elevates Customer Experiences – July 28, 2017