ESPI 12/2020 Informacja nt. wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej IMS

RAPORT ESPI 12/2020: INFORMACJA NT. WPŁYWU PANDEMII KORONAWIRUSA NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ IMS – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku z zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA oraz Komisji Nadzoru Finansowego informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Emitenta. Zgodnie z aktualną na dzień 16 marca 2020 roku oceną, Emitent spodziewa się, że pandemia koronawirusa może mieć negatywny wpływ (przynajmniej krótkoterminowy – perspektywa 2-4 miesięcy) na wyniki i działalność Grupy Kapitałowej IMS („Grupa IMS”). Wpływ ten jest niemożliwy do oszacowania na dzień sporządzenia niniejszego raportu oraz uzależniony jest od czynników, które pozostają poza kontrolą ze strony Emitenta. W szczególności, pandemia koronawirusa negatywnie może odbić się na przychodach z usług reklamowych realizowanych głównie w galeriach handlowych oraz na działalności eventowej. Jednocześnie, nie jest możliwe oszacowanie potencjalnego pozytywnego wpływu pomocy rządowej na sytuację i wyniki Grupy IMS.

Zarząd Emitenta będzie na bieżąco analizował sytuację związaną z wpływem pandemii koronawirusa na działalność i wyniki Grupy IMS. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną opublikowane w osobnych komunikatach.

PODOBNE ARTYKUŁY