ESPI 34/2020 Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej

Raport: Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia br. podpisana została umowa inwestycyjna dotycząca pozyskania kapitału w spółce zależnej Closer Music Sp. z o.o. („Spółka”, „Closer Music”), zajmującej się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Spółka wyemituje i sprzeda na rzecz zagranicznego inwestora udziały stanowiące 4,9% kapitału zakładowego (z uwzględnieniem tej emisji) za kwotę 140 tys. euro. Szacunkowa wycena 100% udziałów Closer Music wynosi więc 12,7 mln zł. Termin realizacji inwestycji strony określiły do końca stycznia 2021 roku. Inwestor posiada także opcję dokupienia dodatkowych 2,1% udziałów (liczba udziałów liczona wg stanu na grudzień 2020 r.) za cenę 60 tys. euro w terminie dalszych 2 lat.

Pozyskanie ww. inwestora, oprócz kapitału na budowę baz muzycznych, ma ważne znaczenie dla dalszego rozwoju Closer Music. Inwestor ten – menedżer z wieloletnim doświadczeniem na kluczowych stanowiskach w największych firmach europejskich z branży marketingu sensorycznego i co za tym idzie z szerokimi kontaktami w branży – zaangażuje się w sprzedaż katalogów muzycznych Closer Music do firm zlokalizowanych w Europie Zachodniej.

Umowa dla jej wykonania wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Emitenta oraz podjęcia niezbędnych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników Closer Music. W przypadku odmowy wydania niezbędnej zgody lub niepodjęcia uchwał, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, a jej postanowienia nie wywoływać będą skutków prawnych.

ESPI 33/2020 Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2018 roku

Raport: Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2018  roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu 46/2018 z 07.09.2018 r. w sprawie wniesienia przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwał nr 4 oraz nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31.07.2018 r.,  o oddaleniu w całości ww. powództwa przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy (sygn. akt: XVI GC 836/18). Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 32/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 28.08.2020 roku

Raport: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 28.08.2020 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28.08.2020 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.470.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.470.000, co uprawniało do 44,42% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 17,41% ogólnej liczby głosów;

2) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2.980.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.980.000, co uprawniało do 24,20% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 9,48% ogólnej liczby głosów;

3) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.154.110, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.154.110, co uprawniało do 17,49% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,85% ogólnej liczby głosów;

4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.200.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.200.000, co uprawniało do 9,74% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,82% ogólnej liczby głosów.

ESPI 31/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 28.08.2020 roku

Raport: Treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 28.08.2020 roku – POBIERZ

Treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 28.08.2020 roku – POBIERZ

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IMS S.A. w 2019 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 28.08.2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a nie podjętych i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 19 ust. 1 pkt 6 oraz 7, 8, 9 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 30/2020 Wypłata dywidendy

Raport: Wypłata dywidendy – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje, że 28 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2019 rok w wysokości 5 groszy/akcję, tj. w wartości 1.554.954,30 PLN.

Dywidendą objętych będzie 31.099.086 akcji (w dywidendzie nie uczestniczy 325.000 akcji własnych Spółki).

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 4 września 2020 roku, termin wypłaty dywidendy to 18 września 2020 roku.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 29/2020 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

Raport: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje, że uległ zmianie termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku. Raport opublikowany zostanie 3 września 2020 r., a nie jak Spółka pierwotnie informowała 27 sierpnia 2020 r. (zg. z raportem bieżącym nr 1/2020 z 20 stycznia 2020 r.).

 

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku ws. informacji bieżących i okresowych.

ESPI 27/2020 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019

Raport: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019 – POBIERZ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020, Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż 4 sierpnia br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie rekomendacji Zarządu, skierowanej do Walnego Zgromadzenia, wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 5 gr na akcję.

Zgodnie z ww. rekomendacją kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy wyniesie 1.554.954,30 złotych.

Dywidendą objętych będzie 31.099.086 akcji Spółki (tj. liczba akcji Emitenta minus skupione akcje własne).

ESPI 26/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 28 sierpnia 2020 roku

ESPI 26/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 28 sierpnia 2020 roku – pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 28.08.2020 r.- pobierz

Projekty uchwał ZWZ 28.08.2020 r.– pobierz

Załącznik do uchwały 23 ZWZ – Polityka wynagrodzeń – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 28.08.2020 r. – pobierz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA 2019 R.– POBIERZ

Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 628 481,72 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 25/2020 Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 rok

Raport: Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 rok – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu nr 15/2020 z dnia 23 kwietnia br. informuje, że będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu (”ZWZ”) Spółki wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 5 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy kwoty 1.554.954,30 zł. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 29.07.2020 roku, to 1,86%. Dywidendą objętych będzie 31.099.086 akcji (tj. liczba akcji Emitenta minus skupione akcje własne).

Ww. rekomendacja wypłaty dywidendy wynika z szerokiej analizy sytuacji Spółki, Grupy Kapitałowej IMS S.A. oraz otoczenia gospodarczego. W szczególności chodzi o stabilną, dobrą sytuację finansową Emitenta, stopniowe powiększanie ilości lokalizacji abonamentowych ponad stan posiadania na koniec 2019 roku oraz odradzające się przychody z usług reklamowych.

W przypadku zatwierdzenia rekomendowanej dywidendy przez ZWZ, będzie to ósmy rok z rzędu, w którym Spółka dzieli się zyskiem z Akcjonariuszami.