ESPI 30/2020 Wypłata dywidendy

Raport: Wypłata dywidendy – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje, że 28 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2019 rok w wysokości 5 groszy/akcję, tj. w wartości 1.554.954,30 PLN.

Dywidendą objętych będzie 31.099.086 akcji (w dywidendzie nie uczestniczy 325.000 akcji własnych Spółki).

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 4 września 2020 roku, termin wypłaty dywidendy to 18 września 2020 roku.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Recommended Posts