ESPI 8/2020 Rezygnacja Członka Zarządu IMS S.A.

Rezygnacja Członka Zarządu IMS S.A. – pobierz

Zarząd IMS S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 24 lutego 2020 roku Pan Wojciech Grendziński złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na 31 maja 2020 roku. Rezygnacja złożona została z przyczyn osobistych. 

Podstawa prawna szczegółowa:
§5 pkt 4 w powiązaniu z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Recommended Posts