ESPI 7/2023 Porozumienie z ZAiKS

Raport: Porozumienie z ZAiKS – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 11 maja br. spółka zależna Closer Music Sp. z o.o. („Spółka”, „Closer Music”), zajmująca się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych, podpisała ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS („ZAiKS”) Umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi („Umowa”) oraz Porozumienie dodatkowe do Umowy („Porozumienie”).  Closer Music i ZAiKS ustaliły zasady współpracy odnoszące się do muzyki komercyjnej (licencjonowanej przez ZAiKS) i DML (Direct Music Licensing – muzyka licencjonowana bezpośrednio przez Closer Music) oraz zasady określające rozliczenia ZAiKS z Closer Music z tytułu praw autorskich do utworów będących własnością Closer Music za lata 2020 – 2022 jak również odnoszące się do 2023 roku i lat kolejnych.

Podpisana Umowa i Porozumienie to bardzo ważny krok w rozwoju Closer Music i będą także miały istotny wpływ na realizację strategii i perspektywy rozwoju całej Grupy IMS. Emitent szacuje, że zysk netto Closer Music z tytułu rozliczeń za lata 2020 – 2022, który zostanie ujęty w sprawozdaniu za rok 2023, przekroczy 20% skonsolidowanego zysku netto Grupy IMS za rok obrotowy 2022. W kolejnych okresach Emitent spodziewa się jeszcze większych przychodów i zysków ze względu na wzrost repertuaru Closer Music w playlistach, zwiększanie liczby lokalizacji komercyjnych oraz planowane rozszerzenie z ZAiKS współpracy na cały świat.

Recommended Posts