ESPI 43/2023 Podpisanie umowy inwestycyjnej z JR Holding ASI S.A. oraz EKIPA Investments ASI Sp. z o.o. dotyczącej pozyskania kapitału dla Closer Music

Raport: Podpisanie umowy inwestycyjnej z JR Holding ASI S.A. oraz EKIPA Investments ASI Sp. z o.o.  dotyczącej pozyskania kapitału dla Closer Music – POBIERZ

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2023 z 16 marca 2023 roku, Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „IMS”) informuje, że w dniu 12 listopada br. podpisana została Umowa Inwestycyjna („Umowa”) dotycząca pozyskania kapitału dla spółki zależnej, Closer Music Sp. z o.o. („CM”), zajmującej się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Stronami Umowy są inwestorzy:

– JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie („JRH”), kontrolowana przez Januarego Ciszewskiego;

– EKIPA Investments ASI Sp. zo.o. z siedzibą w Krakowie („EKIPA”), kontrolowana przez Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie

oraz  

Emitent, CM i Closer Music Corporation („CMC”) z siedzibą w USA (spółka zależna Emitenta, poprzez którą Emitent kontroluje CM).

Inwestorzy zainwestują łącznie 3 mln zł przy wycenie pre-money 100% udziałów Closer Music wynoszącej 50 mln zł. Inwestorzy obejmą łącznie 627 udziałów stanowiących 5,57% w kapitale CM po jego podwyższeniu. W przypadku JRH inwestycja wyniesie 2 mln zł w zamian za 418 udziałów w CM (3,71% udział w kapitale CM po podwyższeniu), w przypadku EKIPA 1 mln zł w zamian za 209 udziałów w CM (1,86% udział w kapitale CM po podwyższeniu). Strony wspólnie ustaliły – mniejszą niż pierwotnie planowana – kwotę inwestycji w wysokości 3 mln zł, ze względu na znacznie wyższą obecnie wartość udziałów CM, związaną m.in. z kilkukrotnym wzrostem przychodów CM w stosunku do 2022 roku, podpisaniem i realizacją porozumienia z ZAiKS oraz zwiększeniem baz muzycznych o kilka tysięcy wysokiej jakości utworów.

Pozyskane środki CM przeznaczy na dalszy rozwój, w szczególności na: 
– działania marketingowe i promocyjne związane głównie z kanałem online;
– dalszą budowę wysokiej jakości baz muzycznych;
– zwiększenie sił sprzedażowych i pozyskiwanie nowych klientów;
– rozbudowę internetowej aplikacji sprzedażowej.

Inwestorzy mają prawo konwersji udziałów posiadanych w CM na akcje IMS w terminie pomiędzy 24 a 36 miesiącem od podpisania Umowy, co oznacza bezwarunkowe uprawnienie Inwestorów do żądania zamiany wszystkich 627 udziałów posiadanych przez Inwestorów w CM na  854.700 nowoutworzonych akcji IMS. Kurs akcji (cena emisyjna) wynosi 3,51 PLN za jedną akcję, co stanowi równowartość powiększonej o 15% średniej z kursów zamknięcia cen akcji IMS na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie we wrześniu 2023 roku. Kurs ten został zmieniony z pierwotnego kursu wynoszącego 3,21 PLN za jedną akcję ustalonego w Term Sheet.

Inwestorzy mają prawo wymiany posiadanych udziałów CM na akcje CMC wg stałego parytetu 1 udział CM = 1.127,36829 akcji CMC, tzn. wymiany 627 udziałów CM na 706.860  akcji CMC (parytet wymiany 1% za 1% wg stanu liczby udziałów CM i akcji CMC na dzień podpisania Umowy).

Prawo konwersji udziałów CM nabytych przez Inwestorów na akcje IMS S.A. oraz prawo wymiany udziałów CM nabytych przez Inwestorów na akcje CMC są prawami rozłącznymi, tzn. Inwestorzy mogą skorzystać wyłącznie z jednego z ww. praw.

Przy wyliczeniu liczby i % udziałów dla nowych inwestorów, oprócz 10 568 udziałów Closer Music zarejestrowanych w KRS, uwzględnionych zostało 56 udziałów, które zostaną utworzone i objęte przez innego inwestora w wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej zawartej z tym inwestorem w dniu 27 września 2023 roku, zgodnie z treścią raportu bieżącego ESPI nr 37/2023 z 27 września 2023 roku.

Umowa zawiera również m.in. przyszłe zasady ładu korporacyjnego CM, zasady wynagradzania członków zarządu CM, zwyczajowe prawa transakcyjne (m.in. anti-dilution, tag-along, drag-along, prawo pierwszeństwa, lock-up), oświadczenia i zapewnienia oraz kary umowne adekwatne i określone na warunkach rynkowych dla tego rodzaju transakcji.

Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia i obowiązuje do dnia, w którym łączny udział posiadanych udziałów przez Inwestorów spadnie poniżej 1% łącznej liczby wszystkich udziałów CM.

ESPI 41/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – POBIERZ

Zawiadomienie A. Czeszejko-Sochacki art. 19 MAR – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 23 października 2023 r. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Artura Czeszejko-Sochackiego dotyczącego nabycia akcji Spółki.


Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 40/2023 Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport: Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 16 października 2023 r. powziął informację o zarejestrowaniu 16 października 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS emisji akcji serii D Spółki i podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach zarejestrowanego warunkowego podwyższenia kapitału Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu rejestracji przez Sąd jego podwyższenia wynosi obecnie 677.881,72 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i 72/100).

Kapitał zakładowy dzieli się na 33.894.086 (trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, w tym:

-30.598.586 (trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A,

– 500.500 (pięćset tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C,

– 2.795.000 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi obecnie 33.894.086.

Ww. podwyższenie kapitału nastąpiło na skutek objęcia przez osoby uprawnione 1.600.000 akcji na okaziciela serii D, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2023.

 

Podstawa szczegółowa: par. 6 ust. 2 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 39/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – POBIERZ
Zawiadomienie W. Piwocki art. 19 MAR – POBIERZ
Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 03 października 2023 r. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu IMS S.A. p. Wojciecha Piwockiego dotyczącego nabycia akcji Spółki.
Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 38/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – POBIERZ

Zawiadomienie P. Bielawski art. 19 MAR – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 27 września 2023 r. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu IMS S.A. p. Piotra Bielawskiego dotyczącego nabycia akcji Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 37/2023 Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej

Raport: Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 września br. podpisana została umowa inwestycyjna dotycząca pozyskania kapitału w spółce zależnej Closer Music Sp. z o.o. („Spółka”, „Closer Music”), zajmującej się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Spółka wyemituje i sprzeda na rzecz nowego inwestora udziały stanowiące łącznie 0,53% kapitału zakładowego za kwotę 300 tys. zł, tj. przy szacunkowej wycenie pre-money 100% udziałów Closer Music wynoszącej 56 mln zł. Inwestor dokona wpłaty 100% ceny emisyjnej nowych udziałów w terminie 7 dni po podpisaniu umowy. Warto nadmienić, że nowy inwestor to uznany manager z wieloletnim doświadczeniem w branży mediowej. Pozyskane środki Spółka przeznaczy na dalszy rozwój, w szczególności rozbudowę aplikacji sprzedażowej i pozyskiwanie nowych klientów.

Przy wyliczeniu liczby i % udziałów dla nowego inwestora, oprócz 10 015 udziałów Closer Music zarejestrowanych w KRS, uwzględnionych zostało 435 udziałów, które zostały przyznane dwóm beneficjentom zakończonego Programu Motywacyjnego za lata 2020 – 2022.

Umowa dla jej wykonania w całości wymaga podjęcia niezbędnych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników Closer Music. W przypadku niepodjęcia ww. uchwał do dnia 31 grudnia 2023 roku, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, a jej postanowienia nie będą wywoływać skutków prawnych, zaś wpłacona cena emisyjna podlega zwrotowi na rachunek inwestora

ESPI 36/2023 Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji

Raport: Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji – POBIERZ

Zawiadomienie – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 17 września 2023 roku zawiadomienia w trybie art. 69 „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” od Cacheman Limited o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w IMS S.A. polegającej na przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 35/2023 Informacja o transakcji na akcjach Spółki

Raport: Informacja o transakcji na akcjach Spółki – POBIERZ

Zawiadomienie A. Czeszejko-Sochacki art. 19 MAR – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 17 września 2023 r. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Artura Czeszejko-Sochackiego dotyczącego transakcji na akcjach Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 34/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – korekta zawiadomienia z 28.04.2023 roku

Raport: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – korekta zawiadomienia z 28.04.2023 roku – POBIERZ

Zawiadomienie A. Czeszejko-Sochacki art. 19 MAR korekta – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 13 września 2023 r. korekty zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Artura Czeszejko-Sochackiego, opublikowanego w raporcie ESPI 6/2023 z 28.04.2023 r.


Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.