ESPI 6/2020 Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2019 rok oraz rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2019 rok oraz rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty
dywidendy – pobierz

Zarząd IMS S.A. _“Spółka”, “Emitent”_ przekazuje szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS _”Grupa IMS”_ za 2019 rok:

1. Przychody ze sprzedaży: 58,9 mln zł
2. EBITDA: 18,0 mln zł
3. EBIT: 11,9 mln zł
4. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 9,5 mln zł.

Rok 2019 był rokiem inwestycji w Grupie IMS. Kluczowe z nich to:
– zwiększenie potencjału ludzkiego w działach sprzedażowych, głównie w Mood Factory Sp. z o.o. pozyskującej lokalizacje abonamentowe na rynkach lokalnych;
– szeroko prowadzone działania komunikacyjno – marketingowe;
– projekt budowy i komercjalizacji własnych bibliotek muzycznych;
– projekt Aroma Next Generation, dotyczący stworzenia własnego, nowoczesnego urządzenia do aromamarketingu.
W ocenie Zarządu Emitenta, biorąc pod uwagę tak szeroko prowadzone inwestycje, Grupa IMS osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe w 2019 roku. Te inwestycje już przynoszą pierwsze efekty. Rok 2019 był rekordowy jeśli chodzi o liczbę organicznie pozyskanych lokalizacji abonamentowych. Grupa IMS zwiększyła stan posiadanych lokalizacji abonamentowych o 2.463 sztuki. To pierwszy rok w historii, w którym wzrost organiczny abonamentów przekroczył poziom 2.000 sztuk. Z ww. 2.463 lokalizacji aż 1.494 _61%_ pozyskanych zostało w okresie sierpień – grudzień 2019, co oznacza, że ich wpływ na wyniki 2019 roku był relatywnie niewielki, natomiast silniej wpłyną na wyniki roku 2020 i kolejnych. Analogicznym rokiem inwestycyjnym w Grupie IMS, choć na zdecydowanie mniejszą skalę tak jeśli chodzi o różnorakość projektów jak i o poniesione wydatki, był rok 2016. Zaowocowało to później bardzo dobrymi wynikami finansowymi w roku 2017 i 2018.
Osiągnięte wyniki w zakresie EBITDA i liczby pozyskanych lokalizacji abonamentowych są w granicach celów, opublikowanych przed blisko czterema laty raportem ESPI 27/2016 z 23 maja 2016 r. W ocenie Zarządu obrazuje to słuszność przyjętej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Emitenta.
Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem obrotowym funkcjonowania w strukturach Grupy IMS spółki APR Sp. z o.o. _”APR”_, nabytej w październiku 2018 roku. W ocenie Zarządu, było to udane dla Emitenta przejęcie. Wstępne wyniki APR za 2019 rok przedstawiają się następująco:
1. Przychody ze sprzedaży: 4 965 tys. zł _wzrost w stosunku do 2018 roku o 52%_
2. EBITDA: 1 254 tys. zł _wzrost w stosunku do 2018 roku o 136%_
3. EBIT: 966 tys. zł _wzrost w stosunku do 2018 roku o 238%_
4. Zysk netto: 914 tys. zł _wzrost w stosunku do 2018 roku o 533%_.
Zarząd IMS S.A. informuje także, że biorąc pod uwagę bardzo dobre szacunkowe wyniki Grupy IMS za 2019 rok, oraz bardzo dobrą sytuację finansową Emitenta i Grupy, będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu _”ZWZ”_ Spółki wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 20 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy maksymalnie kwoty 6.284.817,20 zł. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 07.02.2020 roku, to 5,18%. Dywidendą objętych będzie maksymalnie 31.424.086 akcji _tj. liczba akcji Emitenta minus akcje własne przeznaczone do umorzenia na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.01.2020_. Z uwagi na trwający proces nabywania akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie, ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu Akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2019 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez ZWZ według stanu na dzień dywidendy. Przy czym intencją Zarządu jest rekomendowanie ZWZ utrzymania stałej wartości dywidendy w wysokości 20 gr na akcję za 2019 rok.
Ww. rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS opublikowaną raportem bieżącym 26/2016 z 17.05.2016r., mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej.

Recommended Posts