ESPI 12/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 28 czerwca 2023 roku

Raport: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 28 czerwca 2023 roku – POBIERZ

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – POBIERZ

Projekty uchwał na ZWZ – POBIERZ

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej IMS S.A. za 2022 rok – POBIERZ

Raport Biegłego Rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej IMS S.A. za 2022 rok – POBIERZ

Proponowane zmiany w Statucie IMS S.A. – POBIERZ

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ – POBIERZ

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IMS S.A. za 2022 rok – POBIERZ

Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 645 881,72 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Recommended Posts