ESPI 1/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Raport: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych

w roku obrotowym 2022:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 26.05.2022 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 24.11.2022 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 13.09.2022 r.

3. Raport roczny – jednostkowy za 2021 rok – 12.04.2022 r.

4. Raport roczny – skonsolidowany za 2021 rok – 12.04.2022 r.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018

roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim („Rozporządzenie”) skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport

półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie

finansowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował

skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 r. i II kwartał 2022 r.


Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim.

ESPI 26/2021 Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej – aktualizacja informacji

Raport: Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej – aktualizacja informacji – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI 34/2020 informuje, że w dniu 23 września br. zagraniczny inwestor, na mocy umowy inwestycyjnej z dnia 20 grudnia 2020 r., poinformował Emitenta o woli zrealizowania opcji zakupu udziałów Closer Music Sp. z o.o. („Spółka”, „Closer Music”), stanowiących obecnie 1,08% wszystkich udziałów, za cenę 60 tys. euro. Zarząd Emitenta oraz zarząd Spółki podejmą w najbliższym czasie niezbędne czynności formalne i prawne celem realizacji zobowiązania wynikającego z umowy z grudnia 2020 r.

ESPI 25/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – POBIERZ

Zawiadomienie P. Bielawski art. 19 MAR  – POBIERZ

Zawiadomienie W. Piwocki art. 19 MAR  – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 16 sierpnia 2021 roku zawiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członków Zarządu Spółki dotyczących nabycia i zbycia akcji IMS S.A.

Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

ESPI 24/2021 Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej

Raport: Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 lipca br. podpisana została kolejna umowa inwestycyjna dotycząca pozyskania kapitału w spółce zależnej Closer Music Sp. z o.o. („Spółka”, „Closer Music”), zajmującej się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Spółka wyemituje i sprzeda na rzecz nowego inwestora udziały stanowiące łącznie 1,82% w podwyższonym kapitale zakładowym za kwotę 748 tys. zł, tj. przy szacunkowej wycenie 100% udziałów Closer Music wynoszącej 40 mln zł. Rabat w stosunku do pierwotnej ceny emisyjnej (dającej wycenę ok. 50 mln zł) wynika z faktu, że inwestor, na stałe mieszkający w USA prawnik z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem w obszarze praw autorskich, będzie zaangażowany w rozwój i budowanie pozycji rynkowej Closer Music w Stanach Zjednoczonych. Termin realizacji inwestycji strony określiły do końca sierpnia 2021 roku. Pozyskane środki wykorzystane zostaną na dalsze powiększanie bibliotek muzycznych Closer Music.

Wyemitowana liczba i % udziałów dla nowego inwestora uwzględnia przyznane już a nie objęte jeszcze udziały z Programu Motywacyjnego za 2020 rok dla członków zarządu Closer Music oraz udziały wyemitowane w ramach konwersji pożyczek Emitenta udzielonych Spółce (2.850 tys. zł pożyczek od IMS S.A. za 40% udziałów Closer Music liczonych z uwzględnieniem tej 40% emisji – „post-money”, korzystna forma emisji dla pożyczkodawcy).

Umowa dla jej wykonania wymaga podjęcia niezbędnych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników Closer Music. W przypadku niepodjęcia odpowiednich uchwał, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, a jej postanowienia nie wywoływać będą skutków prawnych.

W czerwcu i lipcu br. podpisane zostały umowy inwestycyjne dotyczące pozyskania do Closer Music łącznie 1,2 mln zł. Emitent spodziewa się w najbliższych miesiącach pozyskania kolejnych środków finansowych do Closer Music. W szczególności, w drugim – trzecim kwartale 2022 roku Emitent będzie dążył do pozyskania finansowania w USA do powiązanej z Closer Music spółki w USA, która będzie prowadzić działalność identyczną jak Closer Music Sp. z o.o. – tj. będzie zajmować się budową i komercjalizacją bibliotek muzycznych na terenie Stanów Zjednoczonych, czyli największym rynku muzycznym na świecie. Biorąc pod uwagę perspektywy przed firmami tworzącymi kontent muzyczny i związane z tym publicznie dostępne wyceny innych spółek z szeroko rozumianej branży oraz konsekwentną realizację strategii Closer Music, IMS S.A. spodziewa się kapitalizacji Closer Music w kolejnej rundzie finansowania realizowanej w USA na poziomie co najmniej kilkukrotnie wyższym niż obecna wycena.

ESPI 23/2021 Podpisanie istotnej umowy przez Closer Music Sp. z o.o.

Raport: Podpisanie istotnej umowy przez Closer Music Sp. z o.o. – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że spółka zależna Emitenta – Closer Music Sp. z o.o. – podpisała w dniu 11 lipca umowę z firmą z Europy Zachodniej, posiadającą w kilku krajach ok. 30 tys. lokalizacji abonamentowych audio, na dostarczanie bibliotek muzycznych przez Closer Music i wykorzystywanie ich przez tę firmę w swoich playlistach na świecie. Szacowane roczne przychody z tytułu publicznego wykorzystywania bibliotek muzycznych Closer Music wyniosą w pierwszym roku trwania umowy ok. 5 – 7 mln zł. Umowa została zawarta na czas określony do 30 czerwca 2022 roku. Umowa podlega automatycznemu przedłużeniu na dalszy czas oznaczony dwunastu miesięcy, o ile żadna ze stron skutecznie nie doręczy pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z umowy drugiej Stronie najpóźniej na trzy miesiące przed upływem terminu obowiązywania umowy. Takie wznowienie (prolongata) umowy powtarzać się będzie po upływie każdego kolejnego okresu obowiązywania umowy. Spółka spodziewa się, że wraz z powiększaniem katalogów muzycznych Closer Music, w kolejnych latach obowiązywania umowy przychody z jej tytułu będą jeszcze większe. W drugiej połowie 2021 roku i kolejnych latach, Emitent spodziewa się podpisywania kolejnych tego typu umów przez Closer Music, przede wszystkim z firmami z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

ESPI 22/2021 Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej

Raport: Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 lipca br. podpisana została kolejna umowa inwestycyjna dotycząca pozyskania kapitału w spółce zależnej Closer Music Sp. z o.o. („Spółka”, „Closer Music”), zajmującej się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Spółka wyemituje i sprzeda na rzecz nowego inwestora udziały stanowiące łącznie 0,376% kapitału zakładowego za kwotę 152 tys. zł, tj. przy szacunkowej wycenie 100% udziałów Closer Music wynoszącej 40 mln zł. Rabat w stosunku do ostatniej ceny emisyjnej wynika z faktu, że inwestor, będący jednocześnie wiceprezesem zarządu i dyrektorem sprzedaży Emitenta, będzie zaangażowany w rozwój i budowanie pozycji rynkowej Closer Music. Termin realizacji inwestycji strony określiły do końca lipca 2021 roku. Pozyskane środki wykorzystane zostaną na dalsze powiększanie bibliotek muzycznych Closer Music.

Wyemitowana liczba i % udziałów dla nowego inwestora uwzględnia przyznane już a nie objęte jeszcze udziały z Programu Motywacyjnego za 2020 rok dla członków zarządu Closer Music oraz udziały, jakie najprawdopodobniej zostaną wyemitowane w ramach konwersji pożyczek Emitenta udzielonych Spółce (2.850 tys. zł pożyczek od IMS S.A. za 40% udziałów Closer Music liczonych z uwzględnieniem tej 40% emisji – „post-money”, korzystna forma emisji dla pożyczkodawcy). Gdyby jednak Emitent nie skorzystał w przyszłości w całości lub w części z przysługującego prawa do konwersji pożyczek, inwestor zobowiązany jest do odpowiedniego, proporcjonalnego umorzenia nabytych udziałów po ich cenie nominalnej lub odpowiedniej, proporcjonalnej dopłaty do każdego z nabytych udziałów, tak aby zachowana została ustalona przez strony transakcji wycena Closer Music wynosząca 40 mln zł.

Umowa dla jej wykonania wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Emitenta oraz podjęcia niezbędnych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników Closer Music. W przypadku odmowy wydania niezbędnej zgody lub niepodjęcia uchwał, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, a jej postanowienia nie będą wywoływać skutków prawnych.

Emitent spodziewa się w najbliższych miesiącach pozyskania kolejnych środków finansowych do Closer Music. W szczególności, w drugim – trzecim kwartale 2022 roku Emitent będzie dążył do pozyskania finansowania w USA do powiązanej z Closer Music spółki w USA, którą w najbliższych tygodniach Emitent zamierza powołać do prowadzenia działalności identycznej jak Closer Music Sp. z o.o. – tj. budowy i komercjalizacji bibliotek muzycznych, na terenie Stanów Zjednoczonych, czyli największego rynku muzycznego na świecie. Biorąc pod uwagę perspektywy przed firmami tworzącymi kontent muzyczny i związane z tym publicznie dostępne wyceny innych spółek z szeroko rozumianej branży oraz konsekwentną realizację strategii Closer Music, IMS S.A. spodziewa się kapitalizacji Closer Music w kolejnej rundzie finansowania realizowanej w USA na poziomie co najmniej kilkukrotnie wyższym niż obecna wycena.

ESPI 21/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 29.06.2021 roku

Raport: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 29.06.2021 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29.06.2021 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

  • Dariusz Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6.188.820, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6.188.820, co uprawniało do 34,01% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,90% ogólnej liczby głosów;
  • Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.470.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.470.000, co uprawniało do 30,06% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 17,59% ogólnej liczby głosów;
  • CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2.980.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.980.000, co uprawniało do 16,38% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 9,58% ogólnej liczby głosów;
  • Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.154.110, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.154.110, co uprawniało do 11,84% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,93% ogólnej liczby głosów.

ESPI 20/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 29.06.2021 roku.

Raport: Treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 29.06.2021 roku – POBIERZ

Treść uchwał podjętych przez ZWZ 29.06.2021 r. – POBIERZ

Załącznik do Uchwały nr 22 ZWZ – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 – POBIERZ

Załącznik do Uchwały nr 22 ZWZ – Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 29.06.2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a nie podjętych i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 19 ust. 1 pkt 6 oraz 7, 8, 9 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 19/2021 Wypłata dywidendy

Raport: Wypłata dywidendy – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje, że 29 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2020 rok w wysokości 10 groszy/akcję, tj. w wartości 3.109.908,60 PLN.

Dywidendą objętych będzie 31.099.086 akcji.

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 6 lipca 2021 roku, termin wypłaty dywidendy to 20 lipca 2021 roku.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 18/2021 Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej

Raport: Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 24 czerwca br. podpisane zostały umowy inwestycyjne dotyczące pozyskania kapitału w spółce zależnej Closer Music Sp. z o.o. („Spółka”, „Closer Music”), zajmującej się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Spółka wyemituje i sprzeda na rzecz dwóch nowych inwestorów, posiadających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, udziały stanowiące łącznie 0,60% kapitału zakładowego za kwotę 301,8 tys. zł, tj. przy szacunkowej wycenie 100% udziałów Closer Music wynoszącej 50 mln zł. Termin realizacji inwestycji strony określiły do końca lipca 2021 roku. Pozyskane środki wykorzystane zostaną na dalsze powiększanie bibliotek muzycznych Closer Music.

Wyemitowana liczba i % udziałów dla nowych inwestorów uwzględnia przyznane już a nie objęte jeszcze udziały z Programu Motywacyjnego za 2020 rok dla członków zarządu Closer Music oraz udziały, jakie najprawdopodobniej zostaną wyemitowane w ramach konwersji pożyczek Emitenta udzielonych Spółce (2.850 tys. zł pożyczek od IMS S.A. za 40% udziałów Closer Music liczonych z uwzględnieniem tej 40% emisji – „post-money”, korzystna forma emisji dla pożyczkodawcy). Gdyby jednak Emitent nie skorzystał w przyszłości w całości lub w części z przysługującego prawa do konwersji pożyczek, inwestorzy zobowiązani są do odpowiedniego, proporcjonalnego umorzenia nabytych udziałów po ich cenie nominalnej lub odpowiedniej, proporcjonalnej dopłaty do każdego z nabytych udziałów, tak aby zachowana została ustalona przez strony transakcji wycena Closer Music wynosząca 50 mln zł.

Umowa dla jej wykonania wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Emitenta oraz podjęcia niezbędnych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników Closer Music. W przypadku odmowy wydania niezbędnej zgody lub niepodjęcia uchwał, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, a jej postanowienia nie wywoływać będą skutków prawnych.

Emitent spodziewa się w najbliższych miesiącach pozyskania kolejnych środków finansowych do Closer Music. W szczególności, w drugim – trzecim kwartale 2022 roku Emitent będzie dążył do pozyskania finansowania w USA do powiązanej z Closer Music spółki w USA, którą w najbliższych tygodniach Emitent zamierza powołać do prowadzenia działalności identycznej jak Closer Music Sp. z o.o. – tj. budowy i komercjalizacji bibliotek muzycznych, na terenie Stanów Zjednoczonych, czyli największego rynku muzycznego na świecie. Biorąc pod uwagę perspektywy przed firmami tworzącymi kontent muzyczny i związane z tym publicznie dostępne wyceny innych spółek z szeroko rozumianej branży oraz konsekwentną realizację strategii Closer Music, IMS S.A. spodziewa się kapitalizacji Closer Music w kolejnej rundzie finansowania realizowanej w USA na poziomie co najmniej kilkukrotnie wyższym niż obecna 50 mln zł.