ESPI 27/2021 Rezygnacja Członka Zarządu IMS S.A.

Raport: Rezygnacja Członka Zarządu IMS S.A.- POBIERZ

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2021 roku Pan Piotr Kabaj złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na 30 listopada 2021 roku. Pan Piotr Kabaj nie podał przyczyn rezygnacji.


Podstawa prawna szczegółowa:

§5 pkt 4 w powiązaniu z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Recommended Posts