ESPI 32/2014 Znacząca umowa finansowa

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2014 z dnia 29 października br., Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 12 listopada br. Spółka podpisała umowę o kredyt obrotowy z bankiem Deutsche Bank Polska S.A. Wielkość linii kredytu obrotowego wynosi 300 tys. euro. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny – stawka EURIBOR 1M powiększona o marżę banku – i pozostało na poziomie dotychczas obowiązującym w poprzedniej umowie.
Również w dniu 12 listopada br. spółka zależna Tech Cave Sp. z o.o. podpisała z bankiem Deutsche Bank Polska S.A. umowę na linię kredytu obrotowego w wysokości 300 tys. pln. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny
– stawka WIBOR 1M powiększona o marżę banku – i pozostało na poziomie dotychczas obowiązującym w poprzedniej umowie.
W związku ze zmniejszeniem poziomu linii kredytowych, istotnym zmianom na korzyść Emitenta i Tech Cave uległa część kowenantów kredytowych. Przy czym należy zaznaczyć, że wypełnianie wcześniej obowiązujących kowenantów nie stanowiło dla Grupy Kapitałowej Emitenta problemu.

Kryterium uznania tych umów za istotne jest przekroczenie przez nie 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 32/2014 Znacząca umowa finansowa

ESPI 31/2014 Znacząca umowa

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 7 listopada br. zawarte zostało kolejne zlecenie z jednym z domów mediowych (na kwotę 10 tys. zł), natomiast w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym domem mediowym Spółka zawarła szereg zleceń o łącznej wartości 1 961 tys. zł.
Zlecenia dotyczą świadczenia przez Emitenta usług reklamowych audio oraz Digital Signage. Warunki tych zleceń są typowe dla tego rodzaju usług na rynku. Zlecenia są standardowe dla działalności Emitenta i nie odbiegają przedmiotem ani w istotny sposób wolumenem w skali roku od innych zleceń zawieranych przez Emitenta z tym domem mediowym w ciągu poprzednich 3 lat. Największe zlecenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tym dom em mediowym pochodzi z 21.11.2013 r., zrealizowane zostało w okres ie 2013.11.23 – 2014.01.19 i opiewało na kwotę 260 tys . zł. Warunki tego zlecenia były standardowe i typowe, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych zleceń.

ESPI 31/2014 Znacząca umowa

ESPI 29/2014 Znacząca umowa – lokata bankowa

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 6 listopada br. Spółka utworzyła w ING Bank Śląski S.A. lokatę terminową w wysokości 2 mln zł (lokata ta powstała z zapadłej w dniu 31 października br. lokaty w tym banku na 1,5 mln zł oraz środków na rachunku bieżącym w wysokości 0,5 mln zł). Lokata zawarta została do dnia 28.02.2015 r., oprocentowana jest na warunkach rynkowych. Na koniec czerwca oraz na koniec września 2014 roku Emitent posiadał w tym banku środki pieniężne (lokata plus rachunek bieżący) na łączną wartość ok. 2 mln zł – Spółka na bieżąco zwiększa lub zmniejsza poziom lokat bankowych w ING Banku Śląskim S.A. (a także w kilku innych bankach) w zależności od aktualnych potrzeb operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych. Warunki zawarcia w/w lokaty nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W/w umowa dotycząca lokaty została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość lokaty w w/w banku przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 29/2014 Znacząca umowa – lokata bankowa