ESPI 68/2016 Przyjęcie przez Zarząd harmonogramu II Transzy Skupu akcji własnych oraz ustalenie do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą propozycji ceny i ilości skupowanych akcji w ramach II transzy Programu Skupu

W nawiązaniu do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku oraz Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 26 września 2016 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu harmonogram II Transzy Programu Skupu akcji własnych. W ramach II Transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 28 listopada br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach II Transzy Programu Skupu. Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 2,70 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję. Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w II Transzy Skupu uprawniają do 300.000 głosów, stanowią 0,90 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 0,90% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ww. propozycja, zgodnie z Uchwałą nr 19 ZWZ z dnia 9 czerwca br., zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

ESPI 68/2016 Przyjęcie przez Zarząd harmonogramu II Transzy Skupu akcji własnych oraz ustalenie do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą propozycji ceny i ilości skupowanych akcji w ramach II transzy Programu Skupu

Transza II Programu Skupu akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY