ESPI 50/2016 Podpisanie i rozliczenie umowy odsprzedaży akcji własnych oraz podsumowanie całej odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do komunikatu nr 19/2016 z dnia 15 marca br., informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana z osobą uprawnioną kolejna (i zarazem ostatnia) umowa sprzedaży przez Spółkę akcji własnych w łącznej liczbie 200.000 sztuk, po cenie 1,62 zł za akcję, na całkowitą wartość 324.000,00 zł. Łączna wartość nominalna będących przedmiotem odsprzedaży przez Emitenta akcji wynosi 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych i 00/100). Akcje te stanowią 0,59% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 200.000 głosów na WZ (0,59% wszystkich głosów). Dzisiejsza umowa sprzedaży akcji własnych została podpisana z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, Panem Arturem Grzegorzem Czeszejko – Sochackim. Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z dokonaną w dniu dzisiejszym zapłatą za zakupione 200.000 sztuk akcji przez nabywcę, Pana Artura Grzegorza Czeszejko – Sochackiego, Spółka złożyła dyspozycję przeksięgowania zbytych 200.000 sztuk akcji własnych IMS S.A. z konta Spółki na konto nabywcy.

Odsprzedaż nabytych w ramach Programu Skupu akcji własnych odbywa się na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 r. Warunki odsprzedaży akcji własnych zostały ustalone przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z dnia 15 marca 2016 r. (Spółka informowała o tym wspomnianym wyżej komunikatem ESPI nr 19/2016). Na mocy Uchwały Zarządu, Emitent postanowił przeznaczyć nabyte w ramach Programu Skupu akcje, w liczbie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk, do odsprzedaży osobom o kluczowym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej IMS. Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na kwotę 1,62 zł.

Wliczając zawarte przez Spółkę w dniu 9 oraz 10 czerwca br. umowy sprzedaży akcji własnych (komunikat 38/2016 z dnia 9 czerwca br. oraz komunikat 39/2016 z dnia 10 czerwca br.), Spółka podpisała i rozliczyła umowy sprzedaży łącznie 2.000.000 sztuk akcji (wszystkie przeznaczone do odsprzedaży akcje), których wartość nominalna wynosi 40.000,00 (czterdzieści tysięcy złotych i 00/100). Akcje te stanowią 5,94% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 2.000.000 głosów na WZ (5,94% wszystkich głosów).

Podsumowując odsprzedaż akcji własnych Spółki, Zarząd Emitenta podaje poniżej zbiorcze zestawienie dokonanych transakcji sprzedaży akcji własnych na rzecz osób uprawnionych:

  •  Członkowie Zarządu Emitenta nabyli łącznie 860.000 akcji, tj. 43% wszystkich akcji przeznaczonych do zbycia. Akcje te stanowią łącznie 2,55% kapitału zakładowego i uprawniają do 2,55% głosów na WZ;
  •  Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nabyli łącznie 545.000 akcji, tj. 27,2% wszystkich akcji przeznaczonych do zbycia. Akcje te stanowią łącznie 1,62% kapitału zakładowego i uprawniają do 1,62% głosów na WZ;
  •  Pozostali menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Kapitałowej IMS nabyli łącznie 595.000 akcji, tj. 29,8% wszystkich akcji przeznaczonych do zbycia. Akcje te stanowią łącznie 1,77% kapitału zakładowego i uprawniają do 1,77% głosów na WZ.

Na nabycie akcji osoby uprawnione wydały łącznie 3.240.000 PLN.

ESPI 50/2016 Podpisanie i rozliczenie umowy odsprzedaży akcji własnych oraz podsumowanie całej odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom

PODOBNE ARTYKUŁY