ESPI 41/2016 Rozliczenie odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do komunikatów nr 38/2016 z dnia 9 czerwca br. oraz nr 39/2016 z dnia 10 czerwca 2016 br., informuje, że w związku z wpłatą 2.093.040 PLN rozliczającą nabycie akcji własnych IMS S.A. dokonaną przez:

  •  Przewodniczącego Rady Nadzorczej IMS S.A. – Pana Wiesława Rozłuckiego,
  •  Prezesa Zarządu IMS S.A. – Pana Michała Kornackiego,
  •  Wiceprezesa Zarządu IMS S.A. – Pana Piotra Bielawskiego,
  •  10 menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS

Spółka złożyła w dniu dzisiejszym dyspozycję przeksięgowania akcji własnych IMS S.A. z konta Spółki na konta poszczególnych nabywców. Tym samym, w dniu dzisiejszym rozliczona została sprzedaż 1.292.000 akcji własnych IMS S.A. Łączna wartość nominalna odsprzedanych przez Emitenta akcji wynosi 25.840,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych i 00/100). Akcje te stanowią 3,84% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 1.292.000 głosów na WZ (3,84% wszystkich głosów).

Odsprzedaż nabytych w ramach Programu Skupu akcji własnych odbywa się na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 r. Warunki odsprzedaży akcji własnych zostały ustalone przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z dnia 15 marca 2016 r. (Spółka informowała o tym komunikatem ESPI nr 19/2016).

Emitent informuje także, że według stanu na dzień dzisiejszy Spółka posiada 874.064 akcje własne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 17.481,00 PLN, stanowiące 2,60% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do 874.064 głosów na WZ (2,60% wszystkich głosów), w tym:

  •  akcje w liczbie 508.000 sztuk z puli 2.000.000 akcji przeznaczonych do odsprzedaży dla menedżerów, pracowników i współpracowników, na które podpisane zostały w dniach 9 i 10 czerwca umowy zbycia, a które to umowy nie zostały jeszcze rozliczone,
  •  akcje w liczbie 200.000 sztuk z puli 2.000.000 akcji przeznaczonych do odsprzedaży dla menedżerów, pracowników i współpracowników, na które nie zostały podpisane umowy sprzedaży,
  •  akcje w liczbie 166.064 sztuk, które zostały przeznaczone do umorzenia (uchwała Nr 21 ZWZ z dnia 9 czerwca 2016 r.)

ESPI 41/2016 Rozliczenie odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom

PODOBNE ARTYKUŁY