ESPI 5/2022 Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok

Raport: Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu (”ZWZ”) Spółki wypłatę dywidendy za 2021 rok w wysokości 18 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy kwoty 5.597.835,48 zł. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 11.05.2022 roku, to 6,95%. Dywidendą objętych będzie 31.099.086 akcji. Ww. rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS, mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej. W przypadku zatwierdzenia rekomendowanej dywidendy przez ZWZ, będzie to 10. rok z rzędu, w którym Spółka dzieli się zyskiem z Akcjonariuszami.

Recommended Posts