ESPI 5/2020 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w I Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z I Transzą Programu Skupu

Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w I Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty
związane z I Transzą Programu Skupu – pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2020 z 3 lutego br. oraz w związku z Uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z 21 stycznia 2020 roku, Zarząd IMS S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 03.02.2020 r. pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny _wynagrodzenia_ oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach I Transzy Programu Skupu akcji własnych. W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę _wynagrodzenie_ w I Transzy Programu Skupu w wysokości 4,00 zł _słownie: cztery złote_ za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości nie więcej niż 325.000 _słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy_ sztuk.
Zgodnie z celem nabywania akcji własnych przyjętym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wszystkie nabywane akcje zostaną umorzone.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu I Transzy skupu akcji własnych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa.

Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:
– Ofertę Zakupu Akcji wraz z aktualnym harmonogramem realizacji I Transzy skupu akcji własnych oraz Formularzem Oferty Sprzedaży Akcji IMS S.A.

Recommended Posts