ESPI 4/2022 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki zmian do Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023

Raport: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki zmian do Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 – POBIERZ

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS na lata 2021-2023 oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego IV. Rada Nadzorcza IMS S.A., biorąc pod uwagę bardzo pozytywne rezultaty, jakie przynosi funkcjonowanie Programu Motywacyjnego IV („PM IV”) w Grupie Kapitałowej IMS (tak bowiem IMS S.A. jak i Grupa Kapitałowa IMS odnotowały znaczące wzrosty wyników w 2021 r., rekordowo wzrosła kluczowa z punktu widzenia działalności Grupy liczba lokalizacji abonamentowych), przyjęła i zatwierdziła zwiększenie całkowitej, maksymalnej puli akcji w Programie Motywacyjnym IV z 2 mln akcji do 4 mln akcji. Biorąc pod uwagę warranty subskrypcyjne przyznane osobom uprawnionym za realizacje celów w roku 2021 (1,2 mln sztuk), do rozdysponowania w latach 2022 – 2023 pozostanie maksymalnie 2,8 mln akcji.
Rada Nadzorcza zmieniła także §4 ust. 2 Regulaminu PM IV – zwiększony został z maksymalnie 15% do maksymalnie 25% całkowitej puli akcji PM IV parametr pozwalający na rozdysponowanie akcji wg uznania Rady Nadzorczej w przypadku odstąpienia przez Radę od kryterium ogólnego przyznania opcji na akcje opisanego w § 4 ust. 1 Regulaminu PM IV.
Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zarządowi Emitenta włączenie uchwał dotyczących zmian Programu Motywacyjnego IV oraz Regulaminu PM IV do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Recommended Posts