ESPI 4/2020 Nowy program skupu akcji własnych i I Transza Skupu akcji własnych

ESPI 4/2020 Nowy program skupu akcji własnych i I Transza Skupu akcji własnych – pobierz

Uchwała nr 1 Program Skupu Akcji – pobierz

Uchwała nr 2 I Transza Skupu Akcji– pobierz

W nawiązaniu do Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z 21 stycznia 2020 roku, Zarząd IMS S.A. („Spółka” , „Emitent”) przekazuje w załączeniu:

– uchwałę nr 1 Zarządu IMS S.A. z 3 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oraz określenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych Spółki;

– uchwałę nr 2 Zarządu IMS S.A. z 3 lutego 2020 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia Transzy I Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Celem Programu Skupu Akcji jest nabycie przez Spółkę nie więcej niż 890.000 (słownie: ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji własnych w celu ich umorzenia („Akcje”).

Na nabycie akcji ww. Walne Zgromadzenie przeznaczyło kwotę do 2.670.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), obejmującą, oprócz ceny Akcji, także koszty ich nabycia.

Program będzie trwał od 3 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, uprawniony jest:

– zakończyć nabywanie Akcji przed 30 kwietnia 2020 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

– zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

Program będzie wykonywany w ramach transz realizowanych w okresie wskazanym powyżej.

Emitent w I Transzy zamierza nabyć nie więcej niż 325.000 (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk Akcji, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 4,00 zł (słownie: cztery złote) za jedną Akcję. Ww. propozycja będzie przedmiotem opinii Rady Nadzorczej Spółki.

Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w I Transzy Skupu uprawniają do 325.000 głosów, stanowią 1,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 1,00% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W ramach I Transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Ofert Zakupu Akcji. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu I Transzy skupu akcji własnych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa.

Recommended Posts