ESPI 3/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Raport: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024:

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 28.05.2024 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 26.11.2024 r.

  1. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 11.09.2024 r.
  2. Raport roczny – jednostkowy za 2023 rok – 17.04.2024 r.
  3. Raport roczny – skonsolidowany za 2023 rok – 17.04.2024 r.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną jednostkową informację finansową oraz półroczne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 r. i II kwartał 2024 r.

 

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Recommended Posts