ESPI 1/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Raport: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych

w roku obrotowym 2022:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 26.05.2022 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 24.11.2022 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 13.09.2022 r.

3. Raport roczny – jednostkowy za 2021 rok – 12.04.2022 r.

4. Raport roczny – skonsolidowany za 2021 rok – 12.04.2022 r.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018

roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim („Rozporządzenie”) skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport

półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie

finansowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował

skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 r. i II kwartał 2022 r.


Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim.

Recommended Posts