ESPI 23/2020 Powołanie nowego członka Zarządu

Raport: Powołanie nowego członka Zarządu – POBIERZ

Życiorys Piotr Kabaj – POBIERZ

Oświadczenie Piotr Kabaj – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki 30 czerwca 2020 roku powołała z dniem 1 lipca 2020 roku Pana Piotra Kabaja w skład Zarządu Spółki, na stanowisko wiceprezesa Zarządu. Pan Piotr Kabaj odpowiedzialny będzie w Spółce za kontent muzyczny. Powołanie Pana Kabaja w skład Zarządu Emitenta ma na celu zintensyfikować proces komercjalizacji baz muzycznych powstających w spółce zależnej Emitenta – Closer Music Sp. z o.o., gdzie Piotr Kabaj pełni od sierpnia 2019 r. funkcję Prezesa Zarządu.

Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanego stanowiska wraz z wymaganymi przepisami oświadczeniami Pana Piotra Kabaja znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowej Spółki: http://imssensory.com/relacje-inwestorskie/zarzad-ir/.

 

Podstawa prawna szczegółowa:
§5 pkt 5 w powiązaniu z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODOBNE ARTYKUŁY