ESPI 12/2022 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 09.06.2022 roku.

Raport: Treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 09.06.2022 roku – POBIERZ

Treść uchwał podjętych przez ZWZ 09.06.2022 r. – POBIERZ

Zmiany do Statutu wprowadzone przez ZWZ 09.06.2022 r. – POBIERZ

Załącznik do Uchwały nr 21 ZWZ – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok – POBIERZ

Załącznik do Uchwały nr 21 ZWZ – Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok – POBIERZ

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IMS S.A. za 2021 rok – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 09.06.2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad ZWZ, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a niepodjętych i nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Ponadto Emitent informuje, że pełnomocnik Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającej w imieniu: NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu; NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu; OPERA SFIO subfundusz Opera Alfa-plus,pl; NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Akcji; OPERA PI FIZ; OPERA MP FIZ; NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Aktywnej Alokacji; OPERA SFIO subfundusz OPERA Beta-plus,pl; OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Małych i Średnich Spółek; OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Opera Universa,pl; OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Equilibrium,pl; OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (akcjonariuszy Spółki), zgłosił sprzeciwy do uchwał nr 5; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26. Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Recommended Posts