ESPI 20/2020 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

Raport: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje, że uległ zmianie termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku. Raport opublikowany zostanie 15 czerwca 2020 r., a nie jak Spółka pierwotnie informowała 28 maja 2020 r. (zg. z raportem bieżącym nr 1/2020 z 20 stycznia 2020 r.).


Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku ws. informacji bieżących i okresowych oraz § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 622).

ESPI 19/2020 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019

Raport: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019 – POBIERZ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020, Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie wniosku Zarządu w sprawie czasowego zawieszenia jej polityki dywidendowej.

Zgodnie z decyzją Zarządu – mając na względzie wystąpienie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 i wpływu tego stanu na działalność IMS S.A. – zawieszeniu ulega stosowana przez IMS S.A. polityka wypłaty dywidendy w odniesieniu do 2019 roku (dywidendy wypłacanej w 2020 roku).

Jednocześnie Rada Nadzorcza IMS S.A. wskazała, iż – ze względu na trudną do przewidzenia sytuację ogólnoekonomiczną – właściwym jest ponowne przeanalizowanie w terminie późniejszym, czy i ewentualnie w jakiej wysokości zostanie wydana przez Zarząd rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019. Rada Nadzorcza zarekomendowała Zarządowi IMS S.A. sformułowanie ponownego wniosku dotyczącego wypłaty dywidendy i tym samym podziału zysku za rok obrotowy 2019 w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2020 roku.

ESPI 18/2020 Otrzymanie istotnej subwencji finansowej

Raport:  Otrzymanie istotnej subwencji finansowej – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu w dniu 13 maja br. informacji o przyznaniu Spółce subwencji w istotnej dla Spółki wysokości 2.978 tys. zł z Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach uruchomionego w dniu 29 kwietnia 2020 r. programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm („Program”). Wcześniej, trzy spółki zależne Emitenta – IMS r&d sp. z o.o., IMS events sp. z o.o. oraz APR Sp. z o.o. – otrzymały subwencje w kwotach odpowiednio 380 tys. zł, 265 tys. zł i 299 tys. zł.

Subwencje podlegają zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji. Bazując na warunkach zawartych w regulaminie Programu, Zarząd Emitenta szacuje, że ok. 50% otrzymanych kwot subwencji, czyli łącznie ok. 2 mln zł, zostanie umorzonych.

ESPI 17/2020 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok

Raport: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok. Oba raporty opublikowane zostaną 20 maja 2020 r., a nie jak Spółka informowała 8 maja 2020 r. (zgodnie z raportem bieżącym nr 16/2020 z 27 kwietnia 2020 r.). Zmiana terminu publikacji raportów wynika z dużego zaangażowania działu finansowego IMS S.A. w uzyskiwanie narzędzi pomocowych dla spółek Grupy IMS, w związku z pandemią koronawirusa.

 

Jednocześnie Zarząd IMS S. A. informuje, że ostateczne wyniki finansowe za 2019 nie uległy istotnym zmianom w stosunku do opublikowanych w dniu 10 lutego br. raportem bieżącym nr 6/2020 szacunkowych wyników za 2019 rok (różnice są nie większe niż +/- 0,1 mln zł).

 

 

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku ws. informacji bieżących i okresowych oraz § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 622 w zw).